Terug naar overzicht

Terugblik 2021

Het aan­bre­ken van de laat­ste maand van 2021 is een mooi moment om terug te kij­ken op het jaar 2021. We heb­ben, ondanks alle peri­ke­len in de wereld, een prach­tig pro­gram­ma weten neer te zet­ten voor én voor­al ook met de wijk. We zijn vele samen­wer­kin­gen aan­ge­gaan en heb­ben ons team uit­ge­breid. Maar onder­tus­sen zijn we ook ver­huisd én wer­ken we aan de ont­wik­ke­ling van een nieu­we droomlocatie. 

 

Cul­tuur­huis zit mid­den in de wijk

Het Cul­tuur­huis Delft orga­ni­seert acti­vi­tei­ten in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof. Dit doen we in de Voor­hof op de loca­tie Abts­wou­de Bloeit, een voor­ma­lig ver­zor­gings­te­huis waar tegen­woor­dig oude­ren, stu­den­ten en ex-dak­lo­zen samen­wo­nen onder één dak. In de woon­ka­mer op de bega­ne grond van dit pand zijn we op dins­dag en woens­dag aan­we­zig met een programma.

In 2019 en begin 2020 waren we in de Bui­ten­hof geves­tigd op het voor­ma­lig ter­rein van voet­bal­club Del­fia. Maar nadat we in febru­a­ri te horen kre­gen dat dit een vac­ci­na­tie­lo­ca­tie zou wor­den zijn toen ver­huisd naar buurt­cen­trum The Cul­tu­re. Hier zit­ten we nu samen met drie ande­re orga­ni­sa­ties: CanIdream, Delft voor Elkaar en de Rode Feniks.
 

Onze pro­gram­ma’s

We kij­ken met veel ple­zier terug naar alle acti­vi­tei­ten die we heb­ben opge­zet in 2021, zoals:
 

Samen­wer­kin­gen

Ook zijn we veel suc­ces­vol­le samen­wer­kin­gen aan­ge­gaan met ande­re orga­ni­sa­ties. We wer­ken zoveel samen dat het niet moge­lijk is om ze alle­maal te benoe­men hier. Hier­on­der een greep uit de samen­wer­kin­gen in 2021:
  • In maart zijn we samen met CanIdream begon­nen in het lan­de­lij­ke pro­gram­ma BASI (Beco­me A Soci­al Inno­va­tor). In deze samen­wer­kin­gen leve­ren wij aan aan­deel op cul­tu­reel gebied.
  • Ook wer­ken we mee aan het MDT-tra­ject. We heb­ben kun­ste­naar Nan Dear­dorff-McClain onder­steund bij het maken van de bij­zon­de­re kera­miek­bank bij basis­school de Titus Brandsma.
  • In maart heb­ben we een pre­sen­ta­tie gedaan voor de GGZ-Del­f­land, in het kader van de week van de psy­chi­a­trie, met de voor­stel­ling Stront Zat! van van René den Har­der. De voor­stel­ling is in okto­ber ook voor de mede­wer­kers van Zeg­waard gespeeld.
  • Delft Cham­ber Music Fes­ti­val is te gast geweest in Abts­wou­de met de mini-scratch voor amateur-zangers.
  • We kij­ken terug op een zeer geslaagd tra­ject met de Proef­tuin van het Minis­te­rie van OC&W. In mei van dit jaar ver­scheen de publi­ca­tie die voort­kwam uit dit project.
  • In samen­wer­king met Delft Frin­ge Fes­ti­val trak­teer­den we de wij­ken op een voor­stel­ling van illu­si­o­nist Dion.
 

Uit­brei­ding van het team

In janu­a­ri kwam Anne­ma­rie ons ver­ster­ken in het kader van com­mu­ni­ca­tie en pro­ject­lei­ding. In juli is cul­tuur­coach Fem­ke opge­volgd door Wes­sel Kloot­wijk. Deze maand is ook Suzan­ne Vis­sers als pro­ject­lei­der aangetreden.
 

Droom­lo­ca­tie Buitenhof

In de wijk zijn meer­de­re orga­ni­sa­ties actief die men­sen wil­len ver­bin­den mid­dels cul­tuur, sport, werk of anders­zins. Het gaat om de de Rode Feniks, Kopie­Kof­fie, DOK, Werk­se!, Stich­ting CanIdream, Stich­ting Delfts­Peil (pen­voer­der van het Cul­tuur­huis Delft) en De VAK cen­trum voor de kun­sten. Samen heb­ben we een droom: een plek in de wijk met een ziel, waar toe­val­li­ge ont­moe­tin­gen wor­den gefa­ci­li­teerd en er kruis­be­stui­ving tus­sen doel­groe­pen plaats vindt. Ook in 2022 blij­ven we niet alleen dro­men over deze plek, maar maken we ook weer mooie stap­pen met elkaar voor­uit in het bewerk­stel­li­gen van deze mooie plannen!

Droomfabriek Delft
Foto boven­aan: gemaakt tij­dens de Silent Dis­co door foto­graaf Esther de Cuijper.