Terug naar overzicht

Brave New World Scratch Concert

Op zater­dag 31 juli vindt bij Cul­tuur­huis Delft in de Voor­hof (loca­tie Abts­wou­de Bloeit) een mini scratch con­cert plaats in samen­wer­king met Delft Cham­ber Music Fes­ti­val en Kwe­kers uit de Kunst. Het Bra­ve New World Scratch Con­cert. Een groep van 50 ama­teur­zan­gers uit Delft en omge­ving, waar­on­der ook zan­gers uit de wijk Voor­hof, geven een optre­den met muziek van com­po­nis­ten uit de ‘nieu­we wereld’. Ame­ri­kaan­se com­po­nis­ten als Gersh­win, Jop­lin en Glass komen aan bod.

Wat is een scratch concert?

Bij een scratch con­cert ver­bindt men zich voor kor­te tijd aan een muzi­kaal pro­ject. Zo ervaar je laag­drem­pe­lig onder ande­re hoe een ande­re diri­gent werkt, leer je ande­re muziek­stij­len ken­nen, leg je muzi­ka­le con­tac­ten, geniet je van het samen muziek maken en van het uit­ein­de­lij­ke resul­taat dat je samen neer­zet. Een erva­ring die in deze onze­ke­re tij­den ont­zet­tend waar­de­vol is. Muziek ver­bindt men­sen met elkaar, geeft een erva­ring en bele­ve­nis waar je van kunt genie­ten en waar­mee je her­in­ne­rin­gen maakt.

Mini scratch bij Cul­tuur­huis Delft

De 50 zan­gers krij­gen voor­af blad­mu­ziek en geluids­be­stan­den van het reper­toi­re samen­ge­steld door Kwe­kers uit de Kunst toe­ge­stuurd om thuis te oefe­nen. Op de dag zelf oefe­nen de ama­teur­zan­gers nog eens drie uur lang onder bege­lei­ding aan het scratch con­cert. Het con­cert bestaat uit een meer­stem­mig zan­gre­per­toi­re met pia­no­be­ge­lei­ding en duurt onge­veer 15 minu­ten. Het wordt een con­cert vol ‘Ame­ri­can dreams, hope & glory’.

Delft Cham­ber Music Fes­ti­val trakteert

Aan­slui­tend wor­den de ama­teur­zan­gers getrak­teerd door Delft Cham­ber Music Fes­ti­val op een reci­tal door bari­ton Jeroen Man­ders en pia­nist Seth Heeren.

Wil je ook mee­doen of komen kijken?

We heb­ben een over­wel­di­gend aan­tal aan­mel­din­gen gekre­gen van zan­gers voor de scratch waar­door er deze keer een selec­tie gemaakt moest wor­den. Aan­mel­ding is dus niet meer moge­lijk. Maar er komt zeker een ver­volg. Zou je het leuk vin­den om de vol­gen­de keer (weer) mee te doen? Houd dan onze web­si­te, nieuws­brief en soci­als in de gaten. Hier zul­len we een vol­gen­de scratch weer aankondigen.

Helaas is het in ver­band met de sinds kort weer aan­ge­scherp­te COVID-19 maat­re­ge­len niet moge­lijk om als publiek aan­we­zig zijn bij het scratch con­cert of bij de reci­tal. Bewo­ners van Abts­wou­de Bloeit kun­nen wel van­af hun eigen bal­kon mee­ge­nie­ten. Hope­lijk kan er bij de vol­gen­de scratch weer gewoon publiek bij aan­we­zig zijn en wordt de bele­ving nog com­ple­ter met jul­lie erbij!

Coron­a­maat­re­ge­len

Cul­tuur­huis Delft volgt de advie­zen van het RIVM en houdt de actu­e­le nieuws­ge­ving nauw­let­tend in de gaten rond­om de coron­a­maat­re­ge­len. Het oefe­nen en de uit­voe­rin­gen van het scratch con­cert en de reci­tal vin­den bui­ten plaats en op 1.5 meter afstand van elkaar.