Terug naar overzicht

The Culture Club

Deze zomer kon­den kin­de­ren uit de Bui­ten­hof elke zater­dag­mid­dag leu­ke din­gen bele­ven bij The Cul­tu­re Club! The­a­ter­ma­ker Suzan­ne had elke week weer een nieu­we acti­vi­teit bedacht die te maken had met the­a­ter. En wat was het leuk! Zo leuk, dat we na de zomer heb­ben beslo­ten om gewoon door te gaan met The Cul­tu­re Club! Kom je ook een keer­tje langs? We ver­tel­len je graag hoe een les bij The Cul­tu­re Club er onge­veer uit kan zien:

Een eiland met ’teeu­wen’

Bij het por­tret­ten maken inter­view­den de kin­de­ren elkaar over hun favo­rie­te din­gen. Ze kwa­men van alles van elkaar te weten: lie­ve­lings­kleu­ren, ‑die­ren, ‑lan­den, ‑eten en ‑voet­bal­lers. De gekste din­gen kwa­men voor­bij. Met de ver­za­mel­de infor­ma­tie gin­gen de kin­de­ren aan de slag met een por­tret voor elkaar.

Voor een kind wat als lie­ve­lings­dier een com­bi­na­tie tus­sen een tij­ger en een leeuw noem­de maak­te de ander een kunst­werk van ‘Het Teeuw­ei­land; vol ’teeu­wen’. En als iemand als lie­ve­lings­fruit een citroen heeft dan maak je natuur­lijk een col­la­ge van gele stuk­ken papier met armen, benen en een gezicht! Op deze manier ver­an­der­de één van de kin­de­ren tij­dens de les in haar favo­rie­te fruit­soort. Na afloop namen de kin­de­ren de voor hun gemaak­te por­tret­ten vro­lijk in ontvangst.

Een pot­lood uitbeelden

Tij­dens de laat­ste zomer­les gin­gen de kin­de­ren ‘impro­vi­se­ren’. Een moei­lijk woord, maar de kin­de­ren had­den al snel door wat het bete­ken­de: “iets spon­taan beden­ken of maken”. In de kring ver­an­der­den de kin­de­ren in dok­to­ren, tij­gers, bas­ket­bal­lers, sla­pen­de oli­fan­ten en pot­lo­den. Een pot­lood? Hoe doe je dat dan? Heel sim­pel: met je han­den maak je een punt­je boven je hoofd en daar­mee schrijf je op de grond. We impro­vi­seer­den erop los!

Grap­pen­win­kel

We bezoch­ten ook een grap­pen­win­kel, waar de kin­de­ren een geschik­te grap moesten kopen voor een spe­ci­a­le gele­gen­heid. Zoals een leu­ke mop voor de mei­den­feest­avond. Vaak was de ver­ko­per heel behulp­zaam en tover­de zó aller­lei grap­pen uit de win­kel. Van alles kwam er voor­bij: zwa­re grap­pen, ron­de mop­pen, raad­sels en zelfs een kip!

In één grap­pen­win­kel was wel een hele bij­zon­de­re ver­ko­per, ze haal­de zelf graag grap­jes uit en liet haar klant zit­ten op een scheet­stoel! Toen de klant boos weg­liep riep de ver­ko­per haar na “ga je echt weg?!” “GRAPJE!” sprak de klant en ze kreeg een gra­tis moppenboekje.

Savan­ne bouwen

Tij­dens de les decor­bou­wen maak­ten de kin­de­ren onder lei­ding van decor­bou­wer Wil­lem van den Burg een savan­ne. Eerst werd de onder­grond gemaakt, in de decor­we­reld noem je dit ‘meuk’. Van het roe­ren kre­gen we wel een beet­je pijn in onze armen, want het was een meng­sel van verf, gips en hout­lijm. Hier­mee maak­ten we het reli­ëf van de savan­ne. Met echt zand en verf kreeg alles de juis­te kleur en struc­tuur. De bos­jes maak­ten we van een groe­ne spons en de rivier met verf, lijm en wc-papier. Wc-papier? Ja zeker! We plak­ten de los­se papier­tjes vast met een gro­ve kwast en wat hout­lijm, zo kun je gol­ven maken. Na een paar lagen verf­den we dit blauw.

Wil je ook langs­ko­men bij The Cul­tu­re Club?

Na de gezel­lig­heid van deze zomer gaan we gedu­ren­de het school­jaar gewoon door met The Cul­tu­re Club! Op de zater­dag­mid­dag van 13:30 tot 15:30 uur is ieder­een van 6 t/m 12 jaar wel­kom bij The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. Elke week is er een ande­re cre­a­tie­ve acti­vi­teit waar­bij zelf beden­ken en maken voor­op staat. Voor vra­gen en aan­mel­den kun je een mail stu­ren naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl, maar je mag ook zon­der aan­mel­ding gezel­lig meedoen.

Een mooie impres­sie van The Cul­tu­re Club deze zomer: