Terug naar overzicht

Cultuurhuis in portret

Op dins­dag 2 maart, tij­dens de Week van de Vrij­wil­li­ger, bracht Cul­tuur­huis Voor­hof de por­tret­ten­bun­del ‘Cul­tuur­huis in Por­tret’ uit. Wet­hou­der Bas Vol­le­bregt schreef niet alleen het voor­woord, maar over­han­dig­de dit boek­je ook aan twee van onze gepor­tret­teer­de vrij­wil­li­gers: Aad en Abhinav.

Week van de Vrijwilliger
Tij­dens de Week van de Vrij­wil­li­ger wor­den wereld­wijd vrij­wil­li­gers in het zon­ne­tje gezet en bedankt voor hun inzet, tijd en toe­wij­ding. Van­uit Cul­tuur­huis Delft heb­ben we in het kader van deze spe­ci­a­le week een por­tret­ten­bun­del gemaakt. In de bun­del zien we een aan­tal bewo­ners en oud-bewo­ners van Abts­wou­de Bloeit, gepor­tret­teerd in hun eigen huis. Allen betrok­ken als vrij­wil­li­ger of deel­ne­mer bij diver­se cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten van Cul­tuur­huis Delft in 2019 en 2020.

Zeer geslaag­de uitreiking
Vol­le­bregt omschrijft het boek ‘Cul­tuur­huis in por­tret’ als ‘een super­tof­fe bun­del met por­tret­ten van een aan­tal gewel­dig mooie men­sen’. “Ik vind het echt heel leuk dat ik deze por­tret­ten­bun­del mag uit­rei­ken!”, geeft hij aan in zijn speech. “Twee jaar gele­den begon­nen jul­lie hier in Abts­wou­de Bloeit aan een avon­tuur en je merkt dat het toch de men­sen zijn die het heel gaaf maken!” Dit werd direct beaamt door de pro­gram­ma­ma­kers van het Cul­tuur­huis Delft Mar­jet Roe­rink en Fem­ke Otto: “Wij zijn heel trots!”

Marieke Rolloos

Spe­ci­a­le Cultuurhuistas
Spe­ci­aal voor deze fees­te­lij­ke gele­gen­heid fabri­ceer­de Stich­ting Stunt een prach­tig en duur­zaam Cul­tuur­huis­tas­je, waar de por­tret­ten­bun­del pre­cies inpast. Ieder­een die heeft mee­ge­werkt aan deze spe­ci­a­le uit­ga­ve, ont­ving de bun­del in dit unie­ke tasje.


Marie­ke Rol­loos van Stich­ting Stunt
: “Wat was het maken van de Cul­tuur­huis­tas weer een tof­fe opdracht!”

Mooie samen­wer­king
De bun­del is mede tot stand geko­men in samen­wer­king met onze part­ners. Foto­graaf Esther de Cuij­per heeft ieder­een prach­tig op de foto gezet. De per­soon­lij­ke ver­ha­len zijn in woor­den gevan­gen door schrij­ver Sigrid Merx en de bun­del is opge­maakt en gedrukt door Print­ple­zier en Kopie Kof­fie. Met bij­zon­de­re dank aan de gepor­tret­teer­den: Aad, Abhinav, Chris­sie, Hen­ry, Ilja, Lau­ran­ge­lo, Nico (in de leef­tijd van 100 jaar!) en Ria.

Benieuwd naar de portrettenbundel?
Je kunt het boek­je hier door­bla­de­ren. Wil je ook in het bezit komen van zo’n prach­tig boek­je? Stuur dan een mail­tje naar info@cultuurhuisdelft.nl

Luis­ter mee 

Mar­jet Roe­rink werd op 4 geïn­ter­viewd op 4 maart Arjen L. van Bruin­nes­sen van Omroep Wete­ring en op 8 maart door Mech­teld Neu­bau­er van Omroep Delft over het ver­haal ach­ter het boek­je Cul­tuur­huis in Por­tret. Het zijn prach­ti­ge gesprek­ken geworden!

Omroep Delft – Delft Cen­traal, luis­ter van­af 1 uur en 10 minuten.

Foto in de hea­der: Bas Vol­le­bregt over­han­digt ‘Cul­tuur­huis in Por­tret’ aan vrij­wil­li­ger Abhinav. Foto­graaf: Esther de Cuijper.