Logo Cultuurhuis Delft

Over ons

Het Cul­tuur­huis Delft brengt men­sen bij elkaar. Ver­bin­den en (mee)maken: twee sleu­tel­woor­den waar het Cul­tuur­huis Delft voor staat. Waar men­sen samen­ko­men gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cul­tuur­huis. Onze acti­vi­tei­ten zijn cul­tu­reel, cre­a­tief, edu­ca­tief en infor­ma­tief, voor jong en oud.

Orga­ni­sa­tie

De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn de Stich­ting Delfts­Peil, Stich­ting CanIdream en De VAK cen­trum voor de kun­sten. Deze par­tij­en hou­den zich nu al op ver­schil­len­de manie­ren bezig met cul­tuur, cul­tuur­par­ti­ci­pa­tie, talen­t­ont­wik­ke­ling en het empo­we­ren van men­sen in Delft.
Marjet Roerink
Mar­jet Roe­rinkpro­gram­ma­ma­ker Abts­wou­de Bloeit
Femke Otto
Fem­ke Ottopro­gram­ma­ma­ker Voorhof
Angela Kok
Ange­la Kokpro­gram­ma­ma­ker Buitenhof
Nathalie van der Hak
Nat­ha­lie van der Hakpro­gram­ma­lei­der
Marlene Vreeke
Mar­le­ne VreekeZake­lijk leider
Moen Mangroe
Moen Man­g­roeSoci­aal kwar­tier­ma­ker (in opleiding)
Danique Maquelin
Dani­que Maque­linMar­ke­ting en Communicatie
Annemarie Oorthuizen
Anne­ma­rie Oort­hui­zenMar­ke­ting en Communicatie

Mede moge­lijk gemaakt door: