Terug naar overzicht

Strontzat

Half okto­ber speel­de René den Har­der de voor­stel­ling Stront Zat voor zijn collega’s van Zeg­waard. Een voor­stel­ling over het levens­ver­haal van René over heel diep in de stront zit­ten, hulp vra­gen en alle ellen­de van je afspoe­len waar­in zijn werk als ont­stop­per bij Zeg­waard een belang­rij­ke rol speelt. 

Over Stront Zat

Cul­tuur­huis Delft maak­te de voor­stel­ling Stront Zat en 2020. Een voor­stel­ling met René in de hoofd­rol. Een aan­tal jaar gele­den meld­de hij zich als dak­loos bij de nacht­op­vang van Stich­ting Per­spek­tief, met enkel nog twee tas­sen in zijn bezit. Hij kon niet ver­der en zocht hulp. René staat inmid­dels op eigen benen en hij is pro­fes­si­o­ne­le ont­stop­per gewor­den bij Zeg­waard. Een gege­ven dat een gro­te rol speelt in de voor­stel­ling. Dat maakt het extra leuk dat hij de voor­stel­ling kon spe­len voor zijn collega’s.

Stront Zat bij Zegwaard

Op vrij­dag­mid­dag, het ein­de van een werk­week, kwam een hele groep collega’s van René naar de voor­stel­ling. De voor­stel­ling gaat over de kracht van kwets­baar­heid en de moed om hulp te dur­ven vra­gen en ont­van­gen. René was erg zenuw­ach­tig, het is ook niet niks om zo’n kwets­baar ver­haal op je werk te ver­tel­len. Maar het was die mid­dag muis­stil en de man­nen en een enke­le vrouw keken met vol­le aan­dacht. Geluk­kig ging het heel goed, René en en zijn mede­spe­ler Marije speel­den als nooit tevo­ren en in het nage­sprek kre­gen zij dan ook com­pli­men­ten alom. Zeg­waard orga­ni­seer­de na afloop een BBQ waar we in een gemoe­de­lij­ke sfeer na kon­den genieten.

Lees ook: Onli­ne the­a­ter: Stront Zat!

Foto­gra­fie: Esther de Cuijper