Terug naar overzicht

Workshop Storm Boender

Op woens­dag­avond 5 juni gaf the­a­ter­ma­ker Storm Boen­der bij Cul­tuur­huis Delft in Abts­wou­de Bloeit een schrijf­work­shop over ver­ha­len uit het ver­le­den, die ons vor­men in het heden. De work­shop vond plaats in samen­wer­king met Delft Frin­ge Festival. 

Wie de voor­stel­ling sudah van Storm heeft gezien weet hoe mooi zijn tek­sten zijn. Anek­do­tisch en pak­kend van­af de eer­ste zin. In zijn work­shop nam Storm ons mee in zijn werk­wij­ze als the­a­ter­ma­ker. Hij bege­lei­de de deel­ne­mers in het pro­ces van cre­a­tief schrij­ven. Zon­der waar­de oor­deel, maar met com­pli­men­ten gaf hij ons cre­a­tie­ve inzich­ten. Storm trak­teer­de ons ook op nog een kor­te pre­view van zijn voor­stel­ling die hij speel­de op Delft Frin­ge Festival.

Free wri­ting

Om de cre­a­ti­vi­teit aan te wak­ke­ren begon­nen we met free wri­ting oefe­nin­gen. Voor velen een nieu­we manier van schrij­ven. Storm bena­druk­te dat spel­ling en gram­ma­ti­ca niet uit­maak­ten. “Gewoon blij­ven schrij­ven!” Want die regels belem­me­ren je creativiteit.

In het ver­haal trekken

Na deze oefe­nin­gen begon­nen we aan onze tek­sten, over onze eer­ste her­in­ne­ring en iets wat indruk op ons gemaakt heeft. Hier kwa­men mooie per­soon­lij­ke tek­sten uit die we met elkaar gedeeld heb­ben. We heb­ben ons ook gefo­cust op een begin­zin waar­mee we een publiek gelijk in ons ver­haal kun­nen trek­ken en mee­ne­men. Zoals Storm ook doet in zijn voor­stel­ling sudah.

Foto: Work­shop Storm Boen­der. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers.