Terug naar overzicht
Projectleiders The Culture

Op de foto v.l.n.r: , Moham­med Abrai­mi (Delft voor Elkaar), Moen Man­g­roe (Rode Feniks), Der­rick Leeu­win (CANIDREAM), Har­men van der Laan (Rode Feniks) en Ange­la Kok (Cul­tuur­huis Delft) bij wijk­cen­trum The Cul­tu­re. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

De orga­ni­sa­ties CANIDREAM, Cul­tuur­huis Delft, Delft voor Elkaar en Rode Feniks zijn alle vier druk bezig met ver­hui­zen. Dat is niet toe­val­lig, ze gaan name­lijk met elkaar ‘samen­wo­nen’ in The Cul­tu­re, het wijk­cen­trum in de Bui­ten­hof aan de Mozart­laan 670! “We kij­ken er enorm naar uit om de komen­de jaren hier een geza­men­lijk pro­gram­ma neer te zet­ten met elkaar”, ver­telt Ange­la Kok van Cul­tuur­huis Delft.

Kan­sen pakken
Cul­tuur­huis Delft kreeg in febru­a­ri te horen dat hun loca­tie, op het voor­ma­lig ter­rein van voet­bal­club Del­fia, een vac­ci­na­tie­lo­ca­tie zou wor­den. “Dat was eerst schrik­ken”, ver­telt Ange­la, “maar daar­na zagen we het als een kans om samen met ande­re orga­ni­sa­ties in de wijk uit te kij­ken naar een geza­men­lij­ke plek.” Dit werd het wijk­cen­trum The Culture.

Samen aan de slag
“De komen­de peri­o­de zijn we bezig met het opknap­pen en her­in­rich­ten van The Cul­tu­re, dit ver­loopt in samen­wer­king met de buurt­be­wo­ners. De eer­ste gro­te geza­men­lij­ke acti­vi­teit die we daar­na met de vier orga­ni­sa­ties orga­ni­se­ren is Buren­dag op 25 sep­tem­ber”, ver­telt Ange­la. “Dat wordt echt een spet­te­rend feest met aller­lei acti­vi­tei­ten voor jong en oud.”

Deze zomer al van start
Maar ook deze zomer staan er al leu­ke plan­nen op de agen­da. Zoals rap­les­sen voor jon­ge­ren van 12 tot 16 jaar, inloop-och­ten­den voor kin­de­ren, muziek­les­sen en nog veel meer. Edin­ho Sch­midt van CANIDREAM is hier enthou­si­ast ook over: “De jon­ge­ren uit de Bui­ten­hof heb­ben behoef­te aan een plek waar zij samen kun­nen komen. Pas­sie voor muziek is iets dat zij delen en de opna­me­stu­dio geeft hen de moge­lijk­heid om zich daar­in ver­der te ont­wik­ke­len.” Alle acti­vi­tei­ten zul­len ook aan­ge­kon­digd wor­den in de Bui­ten­hof Bruist Buurt­krant. Dus houd alle kana­len in de gaten!

Heb jij een idee?
Heb jij een idee voor een acti­vi­teit of eve­ne­ment? Neem dan con­tact op met één van de orga­ni­sa­ties, ze komen graag met je in gesprek. “Ini­ti­a­tie­ven van­uit de wijk zijn hart­stik­ke wel­kom! Samen kun­nen we de wijk nog mooi­er maken”, geeft Moen Man­g­roe van buurt­ver­e­ni­ging de Rode Feniks aan.

Over CANIDREAM
CANIDREAM is een soci­aal-cul­tu­re­le instel­ling en heeft als doel om met behulp van sport, cul­tuur en tech­niek het zelf­ver­trou­wen, de zelf­ex­pres­sie en de zelf­red­zaam­heid van jon­ge­ren in de kwets­ba­re tie­ner­ja­ren te ver­gro­ten.iwww.canidream.nl / info@canidream.nl

Over Delft voor Elkaar 
Delft voor Elkaar is een samen­wer­kings­ver­band van zorg‑, sport- en wel­zijns­par­tij­en in Delft. Delft voor Elkaar heeft haar roots in de gemeen­te, staat in direct con­tact met alle bewo­ners en kent alle ins en outs van de stad. www.delftvoorelkaar.nl / info@delftvoorelkaar.nl

Over de Rode Feniks
De Rode Feniks is de eni­ge stich­ting in de wijk die vol­le­dig gerund wordt door bewo­ners uit de Bui­ten­hof. Ze orga­ni­se­ren aller­lei acti­vi­tei­ten door het jaar heen, zoals het Bui­ten­hof Zomer­fes­ti­val, len­te­feest en Hal­lo­ween Fun­Week. Ook orga­ni­se­ren ze weke­lijks huis­werk­be­ge­lei­ding en bui­ten­school­se acti­vi­tei­ten zoals dans­les­sen. www.rode-feniks.nl / info@rode-feniks.nl

Over Cul­tuur­huis Delft
Het Cul­tuur­huis Delft brengt men­sen bij elkaar. Waar men­sen samen­ko­men gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cul­tuur­huis. Onze acti­vi­tei­ten zijn cul­tu­reel, cre­a­tief, edu­ca­tief en infor­ma­tief, voor jong en oud. We heb­ben loca­ties in Bui­ten­hof en Voor­hof. www.cultuurhuisdelft.nl / info@cultuurhuisdelft.nl