Terug naar overzicht

Liesbeth de Boer
Sinds mei 2024 is Lies­beth de Boer cul­tuur­coach in de wijk Tanthof. Deze func­tie is op ini­ti­a­tief van zowel De VAK, cen­trum voor de Kun­sten als Cul­tuur­huis Delft. In wijk­cen­trum De Hof­stee kun je al eni­ge tijd muziek­les­sen vol­gen, maar de twee cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties wil­len het mee­doen aan cul­tuur nog meer sti­mu­le­ren, voor iedereen.

Ik ben Lies­beth de Boer (1984) en stu­deer­de Theater‑, Film- en Tele­vi­sie­we­ten­schap­pen aan de Uni­ver­si­teit Utrecht. Daar­na ging ik als docent en maker aan de slag: als kunst­do­cent in het voort­ge­zet onder­wijs en ik volg­de daar­naast een oplei­ding Gra­fisch Ont­werp aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie te Rot­ter­dam. Nu ben ik actief als gra­fisch ont­wer­per en als edu­ca­tor, het liefst com­bi­neer ik die twee. Voor kunst­pro­jec­ten knoop ik bij­voor­beeld graag educatieprogramma’s in film, media en tech­no­lo­gie én aller­lei ver­schil­len­de groe­pen aan elkaar.

Ik werk graag met licht, scha­duw en pro­jec­ties en ben gefas­ci­neerd door toe­val: wat komt er tot stand als je zomaar din­gen laat ont­staan en je je niet vast­pint op een per­fect eind­re­sul­taat? Hoe ver rijkt onze ver­beel­dings­kracht, als we spe­len met vlek­ken, scheu­ren of licht­in­val? En zijn jon­ge men­sen daar een stuk beter in dan vol­was­se­nen? (Het ant­woord laat zich raden!) Ik woon in Rot­ter­dam-Noord (helaas niet in Delft, maar wel op fiets­af­stand) en heb zin om als cul­tuur­coach aan de slag te gaan!

Heb je een idee of wens? Let me know! Je kunt me berei­ken via liesbethdeboer@vak-delft.nl.