Terug naar overzicht

Van kok naar tassenontwerper

In 2019 ont­moet­ten Rowen­dy Jama­ni­ka en Mar­jet Roe­rink, pro­gram­ma­ma­ker Cul­tuur­huis Delft, elkaar in de woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit. De plek waar Cul­tuur­huis Delft acti­vi­tei­ten orga­ni­seert en de plek waar Rowen­dy op dat moment woon­de via Stich­ting Per­spek­tief. Dit was de start van een mooie samenwerking. 

Cari­bisch koken
Mar­jet en Rowen­dy raak­ten in gesprek en Mar­jet vroeg hem naar zijn groot­ste talent. Vol­mon­dig en zon­der twij­fel ver­tel­de Rowen­dy dat hij met veel lief­de Cari­bisch kookt. Dit had hij geleerd van zijn moe­der die hier ook zeer erva­ren en geta­len­teerd in is. Mar­jet zag een prach­ti­ge kans en vroeg Rowen­dy om zijn lek­ker­ste gerech­ten te koken voor Cul­tuur­huis Delft. Dat wil­de Rowen­dy wel en hij kook­te aller­lei gerech­ten voor groe­pen in de woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit. Helaas gooi­de in maart 2020 coro­na roet in het eten, en kon­den er geen acti­vi­tei­ten meer geor­ga­ni­seerd wor­den in de Woonkamer.

Tove­ren met restmateriaal
Op Buren­dag 2020 deel­den we namens Cul­tuur­huis Delft recep­ten uit aan bewo­ners in de wijk Voor­hof. Deze recep­ten waren ver­pakt in tas­jes gemaakt door het naai­ate­lier van Stich­ting Stunt. Zij tove­ren rest­ma­te­ri­a­len om tot nieu­we pro­duc­ten. Rowen­dy put­te hier inspi­ra­tie uit en ont­wik­kel­de het idee om van afval­ma­te­ri­aal zijn favo­rie­te rug­zak te maken. Toen hij hier­over ver­tel­de tegen Mar­jet, kop­pel­de ze hem aan Marie­ke Rol­loos van het naaiatelier.

From Nothing to SomethingFrom Nothing to Something
Rowen­dy ont­wierp samen met Marie­ke een super­ga­ve rug­zak van rest­ma­te­ri­aal. De rug­zak­ken zijn hand­ge­maakt van water­af­sto­ten­de zon­we­rings­stof. Hij bedacht de naam ‘From Nothing to Some­thing’, pre­cies pas­send bij het pro­ces om van rest­ma­te­ri­aal een nieu­we rug­zak te maken. Maar ook pas­send bij zijn eigen droom: Onder­ne­men van­uit de gedach­te om ‘van niets, iets te wor­den’. Na het beden­ken van de naam ont­wierp kopi­eer- en kof­fie­zaak Kopie­Kof­fie in de Bui­ten­hof een prach­tig logo voor Rowen­dy, dat straks als label wordt beves­tigd op de tassen.

Te koop in de Buitenhof
Het ont­werp en maken van de tas­sen zit nu in de laat­ste fase. Dus houd Rowen­dy in de gaten, of beter nog: reser­veer zijn tas!

Marieke en Rowendy ontwerpen favoriete rugzak.

Marie­ke en Rowen­dy ont­wer­pen hun favo­rie­te rugzak.

Samen met KopieKoffie beslissingen maken over het logo.

Samen met Kopie­Kof­fie beslis­sin­gen maken over het logo.