Home2021-02-11T13:22:45+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Cul­tuur voor iedereen

In het Cul­tuur­huis Delft ont­moe­ten we elkaar in Bui­ten­hof en Voor­hof. Hier kun­nen bewo­ners genie­ten van (jeugd)theater, dans, film, lite­ra­tuur, muziek of caba­ret. En zo is cul­tuur in Delft altijd dicht­bij. Van tafe­len met je buur om ver­ha­len uit te wis­se­len tot een zing’es in zin­gen. Alle acti­vi­tei­ten zijn gra­tis, ten­zij anders ver­meld. Kijk naar het pro­gram­ma, als je wilt weten wat er te doen is.

“Het Cul­tuur­huis is er nu even niet maar zal er wel voor je zijn! Wij bren­gen komen­de tijd CultuurThuis.”

- Team Cul­tuur­huis Delft, Mar­jet, Fem­ke, Ange­la, Nat­ha­lie en Marlene

“Het bulkt van het talent in Abts­wou­de. Het enthou­si­as­me, de bezie­ling en ener­gie spat­ten ervan af. Alle­maal gevoed door pro­jec­ten die niet alleen ver­bin­ding uit­beel­den, met res­pect voor het indi­vi­du, maar voor­al laat zien hoe kleur­rijk wij samen kun­nen zijn. Samen sterk. Ver­bin­den en lief­de zijn ten slot­te de rede­nen van ons bestaan!”

- Ger­rit, ex-bewo­ner Abtswoude

“Het bulkt van het talent in Abts­wou­de. Het enthou­si­as­me, de bezie­ling en ener­gie spat­ten ervan af. Alle­maal gevoed door pro­jec­ten die niet alleen ver­bin­ding uit­beel­den, met res­pect voor het indi­vi­du, maar voor­al laat zien hoe kleur­rijk wij samen kun­nen zijn. Samen sterk. Ver­bin­den en lief­de zijn ten slot­te de rede­nen van ons bestaan!”

- Ger­rit, ex-bewo­ner Abtswoude

“Van­uit Canidream doen wij aan talen­t­ont­wik­ke­ling via sport en cul­tuur. Juist de jon­ge­ren uit kwets­ba­re omge­vin­gen heb­ben baat bij cul­tu­re­le vor­ming, het helpt hen om gehoord te wor­den, om hun eigen ver­haal te kun­nen delen met ande­ren. Als stich­ting zijn wij dan ook ver­heugd om deel uit te maken van het Delft­se Cul­tuur­huis Collectief.”

- Glenn H.S. Weisz, Canidream

Terug­blik Cul­tuur­huis in de Buitenhof

11 janu­a­ri 2021|

Kijk wat we komend jaar alle­maal weer gaan doen! Work­shops Rap, Capoei­ra, Freerun­nen en muziek­les… We star­ten een muziek­stu­dio met Can I Dream en zijn een Streetart fes­ti­val voor het voorbereiden.

#TOF per­cus­sie

26 okto­ber 2020|

Doe mee met de nieu­we #TOF work­shop per­cus­sie, buc­ket­drum, body­per­cus­sie #TOF is ver­huist van de maan­dag naar de woens­dag­mid­dag en is nu in de gym­zaal aan de Brahmslaan

Nieuws­brief

Meld je aan voor onze nieuws­brief en blijf op de hoog­te van het laat­ste nieuws

  Pro­gram­ma

  Cul­tuur­huis Delft biedt acti­vi­tei­ten aan voor iedereen
  Bekijk het programma

  Con­tact

  Heb je vra­gen of wil je meer weten?
  Neem con­tact met ons op!

   Cul­tuur­huis Delft is een ini­ti­a­tief van:

   Ga naar de bovenkant