Terug naar overzicht

muzieklessen buitenhof

Per 1 juli zijn er maar liefst 40 kin­de­ren tus­sen de 6 en 18 jaar gestart met muziek­les­sen (gitaar, pia­no en zang) bij Cul­tuur­huis in de Bui­ten­hof. Hier­van wor­den 10 kin­de­ren finan­ci­eel gesteund door het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur. Een les­sen­reeks bestaat uit 20 les­sen en wordt gege­ven door de docen­ten Mit­chell en Jeroen van Drøn. 

Open­dag najaar 2021
Dit najaar orga­ni­se­ren we weer een open dag en een proef­les voor kin­de­ren uit de wijk. Daar­na kun je beslis­sen of je door­gaat met de les­sen. Wil je er ook bij zijn? Meld je dan nu alvast aan door een bericht te stu­ren naar angela@cultuurhuisdelft.nl.

Jeugd­fonds Sport en Cultuur
De les­kos­ten wor­den bin­nen­kort bekend gemaakt. Wij wil­len graag dat muziek­les­sen toe­gan­ke­lijk zijn voor alle kin­de­ren, daar­om wer­ken wij samen met het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur Zuid-Hol­land. Zij hel­pen onder ande­re kin­de­ren uit gezin­nen die rond­ko­men van een mini­mum inko­men, zodat zij vol­waar­dig kun­nen par­ti­ci­pe­ren in de samen­le­ving en dus ook muziek­les­sen kun­nen vol­gen. Op hun web­si­te kun je zien of je in aan­mer­king komt voor een aanvraag.

Aan­mel­den