Terug naar overzicht

Proeftuin Haaglanden

Op 3 maart was de slot­bij­een­komst van de ‘Proef­tuin Haag­lan­den’, waar Cul­tuur­huis Delft in 2020 aan deel­nam. We kij­ken terug op een zeer geslaagd tra­ject. Met de proef­tuin wil het Minis­te­rie van OC&W ervoor zor­gen dat het cul­tuur­be­leid bij de tijd blijft, aan­trek­ke­lijk én toe­gan­ke­lijk blijft voor ieder­een in de samen­le­ving. Pre­cies waar Het Cul­tuur­huis Delft ook voor staat.

Cul­tuur­an­ker­me­tho­diek regio Haaglanden
In de Proef­tuin vormt Het Cul­tuur­huis Delft één van de cul­tuur­an­kers in de regio Haag­lan­den. Een cul­tuur­an­ker is een loca­tie in de wijk die brug­gen slaat tus­sen de bewo­ners en cul­tuur. Mede door onze deel­na­me aan de Proef­tuin heb­ben we in de wij­ken Bui­ten­hof en Voor­hof, ondanks de corona­cri­sis, een brui­send pro­gram­ma kun­nen neer­zet­ten op de loca­ties Del­fia en Abts­wou­de Bloeit. Gevuld met ont­moe­tin­gen en ver­bin­ding. Het Cul­tuur­huis Delft heeft daad­wer­ke­lijk een anker gevon­den in de wij­ken en is in 2021 niet meer weg te den­ken. De pret­ti­ge samen­wer­kin­gen met onze part­ners en bewo­ners in de wijk heb­ben hier uiter­aard aan bijgedragen.

Duur­za­me samenwerking
Een belang­rijk onder­deel van de Proef­tuin was de ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen de Haag­se cul­tuur­an­kers en de ande­re deel­ne­men­de ste­den. Dit heb­ben wij als zeer waar­de­vol erva­ren voor Het Cul­tuur­huis Delft. Ook heb­ben we samen een pro­gram­ma gemaakt, dat smaakt naar meer. We heb­ben daar­om beslo­ten om deze samen­wer­king voort te zet­ten in een klei­ne­re samen­stel­ling met The­a­ter de Vail­lant en het Laaktheater.

Publi­ca­tie Cul­tuur­an­ker­me­tho­diek regio Haaglanden
De Proef­tuin heeft ook een publi­ca­tie opge­le­verd. In deze uit­ga­ve wordt het pro­ces beschre­ven en prak­ti­sche ken­nis gedeeld. De publi­ca­tie wordt eind april in een lan­de­lij­ke ses­sie gepre­sen­teerd en is daar­na ook digi­taal in te zien.