Terug naar overzicht

De zomer­va­kan­tie is begon­nen en ook bij Cul­tuur­huis Delft gaan we er even tus­sen­uit. We kij­ken terug op een mooie afslui­ting van het afge­lo­pen cul­tu­re­le sei­zoen met het Zomer­fes­ti­val. Maar we kij­ken ook alweer voor­uit naar de acti­vi­tei­ten na de zomer! 

Tij­dens de zomervakantie 

Mei­den Event Stu­dio 015

Voor mei­den van 10 t/m 17 jaar: Kom jij ook mee dan­sen met een pro­fes­si­o­ne­le dan­ser, klim­men en klau­te­ren op de storm­baan en tex­tiel kunst maken met Mono­ma­nia? Neem je vrien­din­nen gezel­lig mee! Gra­tis te bezoe­ken en voor­af aan­mel­den is niet nodig.

Maan­dag 17 juli
14.00 – 16.00 uur
Buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Meer infor­ma­tie

Zomer­pret met Feniks Zomerclub

Stich­ting Rode Feniks heeft een zomer­pro­gram­ma voor kin­de­ren van 6 tot 12 jaar. Op 19 juli is Cul­tuur­huis er ook bij en kun je knut­se­len, schil­de­ren, graf­fi­ti spui­ten en meer!

Woens­dag 19 juli
12.00 – 17.00 uur
Buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Meer infor­ma­tie

Na de zomervakantie

Open Stu­dio Delft

Open Stu­dio Delft start na de zomer­stop op 22 augus­tus weer op! Open Stu­dio is een broed­plaats voor talent uit de wijk. Voor ieder­een die houdt van podi­um­kun­sten en zich ver­der wil ont­wik­ke­len in muziek maken, song­wri­ting, zin­gen, spo­ken word en/of theater.

Dins­dag 22 augustus
19.00 – 22.00 uur
Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Stich­ting Stunt, Vul­ca­nus­weg 307
Meer infor­ma­tie

Podi­um Pan­nen­koek de Zomereditie

Elke laat­ste woens­dag van de maand is er Podi­um Pan­nen­koek! Geniet van live muziek onder het genot van een heer­lij­ke vers­ge­bak­ken pan­nen­koek, gebak­ken door Rem­co en San­dra. Elke keer is het weer een feestje!

Woens­dag 30 augustus
17.00 – 19.00 uur
Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Meer infor­ma­tie

The­a­ter­les­sen

Kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar gaan tij­dens de les aan de slag met het spe­len van een rol, uit­beel­den van emo­ties en het ont­hou­den van tek­sten. De les­sen zijn elke zater­dag, van 2 sep­tem­ber 2023 t/m 20 april 2024.  In de school­va­kan­ties zijn er geen les­sen. Meld je nu alvast aan! Dit kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl

Zater­dag 2 september
14:00 – 15:30 uur
Buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670 Delft
Meer infor­ma­tie

Work­shops handwerken

Onder bege­lei­ding van ver­schil­len­de docen­ten zijn we al bezig geweest met weven, patch­wor­ken en kera­miek. De reac­ties op de work­shops zijn enorm posi­tief: de sfeer in de groep is ont­zet­tend gezel­lig en er komen steeds nieu­we men­sen bij. Van­af 5 sep­tem­ber star­ten de work­shops weer op!

Dins­dag 5 september
10.00 – 12.00 uur
Buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Meer infor­ma­tie

Bekijk com­ple­te programma