Terug naar overzicht

Podium Pannenkoek

Wat: Optre­den + pan­nen­koe­ken eten
Wan­neer: elke laat­ste woens­dag van de maand
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 (woon­ka­mer, bega­ne grond)
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: Gra­tis of vrij­wil­li­ge bijdrage

Live muziek en zoe­te pan­nen­koe­ken met stroop / poe­der­sui­ker. Kom elke maand luis­te­ren naar nieu­we muziek onder het genot van een heer­lij­ke vers­ge­bak­ken pan­nen­koek, gebak­ken door Rem­co en Sandra.

Save the date: de Podi­um Pan­nen­koek avon­den zijn op 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 30 augus­tus, 27 sep­tem­ber, 25 okto­ber & 29 november.

Pro­gram­ma

27 sep­tem­ber: Muziek­trio Pien­za (Pia­no, zang, en uke­le­le): Pien­za ont­stond in 2018 toen Pris Zijp en Juul Veen­ker elkaar ont­moet­ten via het werk. Zij hou­den alle­bei van pia­no­spe­len en zin­gen, en gin­gen weke­lijks samen repe­te­ren. Een tijd­je later sloot Mari­na Wol­ters aan. Zij speelt uke­le­le en zingt ook. Het klik­te van­af het begin en we begon­nen meer­stem­mi­ge lied­jes te zin­gen, bege­leid door pia­no en uke­le­le. We heb­ben veel ple­zier samen en vin­den het een feest­je om op te tre­den! We spe­len lied­jes uit de jaren 60 en 70, maar ook heden­daag­se pop­songs. Vari­ë­rend van John Den­ver tot Dan­ny Vera, van De Dijk tot de Beat­les, uptem­po lied­jes maar ook veel balads. We heb­ben af en toe een optre­den zoals bij Glu­ren bij de buren, bij oude­ren, vluch­te­lin­gen of een huis­ka­mer­con­cert bij ons thuis.

30 augus­tus: Kom naar de zomer­edi­tie van Podi­um Pan­nen­koek! Er wordt opge­tre­den door de band ‘The Gol­den Hearts’. Dit band­je is spon­taan ont­staan uit het koor Noot­ge­val. Enke­le leden van het koor ble­ken ook gitaar te spe­len of in het ver­le­den te heb­ben gespeeld. Na afloop van de koor­re­pe­ti­ties beslo­ten Har­ry, Guus en Johan wat te gaan ‘jam­men’. Al snel bleek dat zij hier heel veel ple­zier aan beleef­den. Op een gege­ven moment voeg­den ook Isa­bel­la (als zan­ge­res) en Ange­li­que (drums) zich bij dit muzi­ka­le vrien­den­club­je en daar­mee was dit gele­gen­heids­band­je een feit. Dit band­je, dat zich ‘The Gol­den Hearts’ noemt, heeft maar één gro­te ambi­tie en dat is ple­zier heb­ben met het maken van muziek. Voor deze gele­gen­heid zal bas­sist Dani­ël de band ver­ster­ken. “Dat wij nu de kans krij­gen ons debuut te maken tij­dens Podi­um Pan­nen­koek is niet alleen span­nend maar wordt ook heel erg gewaardeerd.”

28 juni: Een optre­den van ‘Laser Lemon’! Strak­ke groo­ves en zwoe­le zang! Na jaren lang in ver­schil­len­de for­ma­ties onder­ling muziek maken, komen Tes­sa, Jor­ik, Casper, Stijn, Pepijn en Vic­tor samen om de dans­vloer wel héél aan­trek­ke­lijk te maken! Met toe­gan­ke­lij­ke pop met een twist van R&B, Nu-Funk Jazz Fusi­on (en lasers, en citroe­nen. EN LASERS!!) gaan ze in Abts­wou­de Bloeit muzi­kaal de zomer vie­ren. Wees erbij! Mis het niet!

31 mei: Deze maand een optre­den vanKamer­koor de Vro­lij­ke en Gelijk­ge­stem­de Noot­jes’. Leo­nie Bol­le­boom is hier­van de oprich­ter, arran­geur en koordirigent.

26 april: Van­daag kun je luis­te­ren naar het gele­gen­heids­duo Guus Gar­dien (gitaar en zang) en Leo­nie Bol­le­boom (pia­no en zang). Guus speelt onder ande­re bij Open Stu­dio Delft met een focus op akoes­ti­sche muziek. Leo­nie is zang­coach bij Open Stu­dio en bege­leidt het wijk­koor Noot­ge­val, waar Guus ook zingt. Je kunt ze ook ken­nen van het stads­pro­ject Woord & Draad, waar­mee ze optra­den in The­a­ter de Ves­te en Muse­um Prin­sen­hof Delft.  Guus en Leo­nie spe­len Neder­lands­ta­li­ge muziek en Engels­ta­li­ge pop­mu­ziek. Denk aan Blof, Guus Meeu­wis, 3JS, Acda & de Mun­nik, Rames Shaf­fy, Bil­ly Joel, James Brown en Ed Sheeran.

29 maart: optre­den van Stack­a­de­mics, een 3‑koppige for­ma­tie uit Delft bestaan­de uit pro­du­cer Rebars en de rap­pers Power­ner­dy en Fred­je Pare­to. Sinds 2015 maken ze furo­re en vuur voor je oren. Na het drop­pen van de Stu­dio­ses­sies EP en enke­le goed ont­van­gen sin­gles drop­ten ze in 2018 hun eer­ste album ‘The Stack­a­de­mics Expe­rien­ce’. Na deze mijl­paal liep de kwan­ti­teit van de nieu­we muziek wat terug, maar de kwa­li­teit bleef altijd hoog. Toen Rebars in 2021 zijn stu­dio ook voor ande­re arties­ten open­de, kwam de moti­va­tie terug. De bloot­stel­ling aan nieu­we arties­ten zorg­de ervoor dat de pro­duc­ties naar een nog hoger level wer­den getild. De rap­pers Power­ner­dy en Fred­je Pare­to kon­den hier niet bij ach­ter­blij­ven, en dat hoor je terug in de nieu­we tracks van het stac­ken­de trio! Het eni­ge wat het­zelf­de is geble­ven: dat elke track weer anders is.

Foto: Suzan­ne Vissers