Terug naar overzicht

Pannenkoeken eten

Wat: Optre­den + pan­nen­koe­ken eten
Wan­neer: elke laat­ste woens­dag van de maand
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 (woon­ka­mer, bega­ne grond)
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: Gra­tis of vrij­wil­li­ge bijdrage

Live muziek en zoe­te pan­nen­koe­ken met stroop / poe­der­sui­ker. Kom elke maand luis­te­ren naar nieu­we muziek onder het genot van een heer­lij­ke vers­ge­bak­ken pan­nen­koek, gebak­ken door Rem­co en Sandra.

Save the date: de Podi­um Pan­nen­koek avon­den zijn op 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 30 augus­tus, 27 sep­tem­ber, 25 okto­ber & 29 november.

29 maart: optre­den van Stack­a­de­mics, een 3‑koppige for­ma­tie uit Delft bestaan­de uit pro­du­cer Rebars en de rap­pers Power­ner­dy en Fred­je Pare­to. Sinds 2015 maken ze furo­re en vuur voor je oren. Na het drop­pen van de Stu­dio­ses­sies EP en enke­le goed ont­van­gen sin­gles drop­ten ze in 2018 hun eer­ste album ‘The Stack­a­de­mics Expe­rien­ce’. Na deze mijl­paal liep de kwan­ti­teit van de nieu­we muziek wat terug, maar de kwa­li­teit bleef altijd hoog. Toen Rebars in 2021 zijn stu­dio ook voor ande­re arties­ten open­de, kwam de moti­va­tie terug. De bloot­stel­ling aan nieu­we arties­ten zorg­de ervoor dat de pro­duc­ties naar een nog hoger level wer­den getild. De rap­pers Power­ner­dy en Fred­je Pare­to kon­den hier niet bij ach­ter­blij­ven, en dat hoor je terug in de nieu­we tracks van het stac­ken­de trio! Het eni­ge wat het­zelf­de is geble­ven: dat elke track weer anders is.

Foto: Uns­plash