Terug naar overzicht

Podium Pannenkoek

Wat: optre­den nieu­we bands + pan­nen­koe­ken eten
Wan­neer: elke laat­ste woens­dag van de maand, behal­ve 31 juli en 25 december.
Tijd: 18.00 t/m 20.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 (woon­ka­mer, bega­ne grond)
Voor wie: ieder­een
Kos­ten: gratis of vrij­wil­li­ge bijdrage

Live muziek en zoe­te pan­nen­koe­ken met stroop / poe­der­sui­ker. Luis­ter elke maand naar nieu­we muziek van begin­nen­de bands en muzi­kan­ten, ont­dek het muzi­ka­le talent van de toe­komst! De pan­nen­koe­ken wor­den vers­ge­bak­ken door Rem­ko en Sandra.

Save the dates in 2024

De avon­den van Podi­um Pan­nen­koek vin­den plaats op elke laat­ste woens­dag van de maand, van 18.00 t/m 20.00 uur. Van­af 18.00 uur ben je wel­kom om gezel­lig een pan­nen­koek te eten. De muziek start van­af 19.00 uur. Loop gezel­lig bin­nen! De avon­den zijn op 24 janu­a­ri, 28 febru­a­ri, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 28 augus­tus, 25 sep­tem­ber, 30 okto­ber en 27 novem­ber. Let op: in juli is er een zomer­stop en in decem­ber een winterstop. 

Arties­ten

  • 24 janu­a­ri – Sum­mer­jay (bal­la­ds met keyboard)
  • 28 febru­a­ri – Omar en Ahmad (Ara­bi­sche muziek)
  • 27 maart: Kuo­na (sin­ger-song­wri­ter) Inclu­sief EP Relea­se!
  • 24 april: Syn­to­ne (muzi­kaal duo)

Wie stond er al eer­der op Podi­um Pannenkoek?

In 2023 kon je bij Podi­um Pan­nen­koek luis­te­ren naar optre­dens van: Stack­a­de­mics, Guus Gar­dien en Leo­nie Bol­le­boom, Kamer­koor de Vro­lij­ke en Gelijk­ge­stem­de Noot­jes, Laser Lemon, The Gol­den Hearts, Muziek­trio Pien­za, Stevan en XLG.

Foto: Optre­den in Abts­wou­de Bloeit decem­ber 2023. Foto­graaf: Esther de Cuijper