Terug naar overzicht

Zomerfeest Cultuurhuis 2023

Wij kij­ken terug op een suc­ces­vol eer­ste Zomer­fes­ti­val in Abts­wou­de Bloeit! Samen met bewo­ners en omwo­nen­den slo­ten we op 30 juni ons suc­ces­vol­le, cul­tu­re­le sei­zoen af met work­shops, lek­ker eten en live optre­dens in de tuin van Abts­wou­de Bloeit! 

In nau­we samen­wer­king met een aan­tal Oek­ra­ïen­se bewo­ners orga­ni­seer­den we typi­sche zomer­spe­len in de tuin, die wij in bei­de cul­tu­ren ken­nen. In de Woon­ka­mer van de Wijk por­tret­teer­den deel­ne­mers elkaar onder bege­lei­ding van kun­ste­na­res Shu­chen Liu. Buurt­be­woon­ster Sve­ta ver­zorg­de een dans­work­shop in de tuin. Dit alles onder genot van een heer­lij­ke BBQ-maal­tijd van buurt­kok Ahmad en de befaam­de soep van Monireh.

Op het nieu­we, kleur­rij­ke podi­um in de tuin schit­ter­den diver­se arties­ten uit ons Open Stu­dio net­werk. Zo open­de Com­fort Cre­a­tu­re het podi­um met zijn ‘chil­le’ zang en gitaar. Ver­o­ni­ka Zablots­ka wist de Oek­ra­ïen­se bezoe­kers te laten lachen en hui­len met haar prach­ti­ge Oek­ra­ïen­se lie­de­ren. En de 5‑koppige band van de Open Stu­dio liet het publiek dan­sen op Syri­sche muziek om ver­vol­gens de avond af te slui­ten met zelf­ge­bak­ken Syri­sche zoe­tig­heid van muzi­kant Omar.

Bij het afscheid besloot publiek én orga­ni­sa­tie van Cul­tuur­huis Voor­hof vol­gend jaar een twee­de edi­tie te wil­len waar­ma­ken. Maar we ver­heu­gen ons voor­al eerst op alle cul­tu­re­le plan­nen die het Cul­tuur­huis in pet­to heeft voor ‘t komend cul­tu­re­le sei­zoen van­af augus­tus. Zien we elkaar dan?

Bekijk hier­on­der de foto’s gemaakt door Esther de Cuij­per voor een mooie sfeer­im­pres­sie van het zomer­fes­ti­val. Bekijk nog meer foto’s op Facebook.