Terug naar overzicht

Open Studio

Open Stu­dio Delft is dé broed­plaats voor podi­um­ta­lent in Delft. Dit ini­ti­a­tief, bedacht door Mar­jet Roe­rink, ging in sep­tem­ber 2021 van start. Sinds­dien heeft Open Stu­dio zich door­ont­wik­keld en weten veel Delf­te­na­ren ons te vinden. 

De bij­een­kom­sten van Open Stu­dio zijn gestart in 2021 op de don­der­dag­avond bij Stich­ting Stunt. Tegen­woor­dig zijn de oefen­ses­sies op de dins­dag­avond, is de aula van Abts­wou­de Bloeit erbij geko­men als twee­de loca­tie en is Open Stu­dio uit­ge­breid met een wijk­koor en the­a­ter­work­shops. Naast deze ver­an­de­rin­gen zijn er ook vele suc­ces­sen geboekt in de afge­lo­pen 1,5 jaar. Zo werd Open Stu­dio tij­dens de eer­ste edi­tie van de Pop­delft Music Awards uit­ge­roe­pen tot win­naar in de cate­go­rie ‘Bes­te Nieu­we Ini­ti­a­tief van 2022’! Ook orga­ni­seer­den ze een zomer­cur­sus waar­in je zelf een num­mer leer­de schrijven.

Optre­den
De muzi­kan­ten van Open Stu­dio Delft heb­ben regel­ma­tig optre­dens, want podi­um­er­va­ring is een belang­rijk onder­deel van de Open Stu­dio. Zo speel­den ze op Buren­dag 2021 en 2022, op het Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val en met Open Monu­men­ten­dag  in 2022. Ook ston­den ze in 2022 al meer­maals op het podi­um van The­a­ter de Ves­te: in juni met Maartje en Kine met het wijk­lied ‘Delfts Kruit’ en in novem­ber met de muzi­ka­le ver­tel­voor­stel­ling van Woord & Draad. Met dit laat­ste ini­ti­a­tief speel­den ze in maart 2023 ook in Muse­um Prin­sen­hof Delft.

Dins­dag­avon­den
Elke dins­dag tus­sen 19.00 en 22.00 uur kun je aan­slui­ten bij Open Stu­dio Delft. Onder bege­lei­ding van pro­fes­si­o­ne­le coa­ches ga je aan de slag met jouw ambi­ties. Sluit aan bij het wijk­koor, the­a­ter­work­shops, band­coa­ching & song­wri­ting. Voor­af wordt er vaak geza­men­lijk gege­ten bij de buurt­koks in Abts­wou­de Bloeit. Indi­vi­du­e­le zang- en/of the­a­ter­coa­ching is ook moge­lijk op afspraak.

Loca­tie Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332

  • Wijk­koor Noot­ge­val – 19.00 – 20.30 uur – Zing mee met het wijk­koor. Oefen met zang­tech­nie­ken en sta stil bij zang-tech­ni­sche vragen.
  • The­a­ter­work­shops – 20.45 – 22.00 uur – Leer via impro­vi­sa­tie­the­a­ter hoe je op een podi­um staat. Wat straal je uit en welk ver­haal ver­tel je?

Loca­tie Stich­ting Stunt, Vul­ca­nus­weg 307

  • Band­coa­ching & song­wri­ting – 20.00 – 22.00 uur – Speel samen met ande­re muzi­kan­ten in jam­ses­sies, werk aan nieuw en afwis­se­lend reper­toi­re en ont­wik­kel je skills als muzi­kant en/of songwriter.

Heb je vra­gen of wil je mee­doen met Open Stu­dio Delft? Mail dan naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Je bent altijd van har­te wel­kom om vrij­blij­vend een keer te komen kijken.

Foto: Open Stu­dio ses­sie bij Stich­ting Stunt (Foto­graaf: Mar­jet Roerink)