Terug naar overzicht

Delfts Kruit

Zater­dag 25 juni trad het muzi­ka­le caba­ret­duo Maartje en Kine op in The­a­ter de Ves­te met hun voor­stel­ling ‘Delft­se Don­der­slag bij hel­de­re Hemel’. Een the­a­ter­show die ze spe­ci­aal maak­ten voor Fes­ti­val Bont Blauw in samen­wer­king met de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft. Onder­deel van de show was het wijk­lied ‘Delfts Kruit’, gemaakt door bewo­ners uit de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof, muzi­kan­ten van Open Stu­dio Delft en rap­pers van ‘015 op the Beat’. Har­ry van Adri­chem, muzi­kant bij Open Stu­dio Delft, deed mee aan dit pro­ject en speel­de het wijk­lied op zijn gitaar: “Het was echt een gewel­di­ge ervaring.”

Open Stu­dio Delft
Har­r­ry hoor­de een jaar gele­den over Open Stu­dio Delft van zijn team­lei­der bij Stich­ting Stunt. Dit is ook de plek waar de Open Stu­dio op don­der­dag­avond bij­een­komt om te spe­len en repe­te­ren. “Samen met mijn buur­vrouw Ange­li­que ben ik hier ken­nis gaan maken. Het leek me ont­zet­tend leuk om muziek te maken met ande­ren. Van­af toen ben ik lang­zaam onder­deel gewor­den van het gezel­schap. Het is een heel gemeng­de groep, van Syri­sche muzi­kan­ten tot jon­ge mei­den en men­sen die samen in een band spe­len. Ik voel me hier hele­maal thuis!”

Delfts Kruit
Toen de vraag kwam of de muzi­kan­ten van Open Stu­dio Delft mee wil­den doen met het wijk­lied hoef­de Har­ry niet lang na te den­ken: “Ik grijp dit soort kan­sen graag aan. Ik ont­wik­kel me graag en vind het heer­lijk om samen muziek te maken”. Har­ry speel­de het lied mee op zijn gitaar en was dege­ne die het lied instart­te. Na één keer strij­ken op gitaar ver­spreid­de het lied zich over de hele zaal.”

Optre­den met het wijklied
Op 18 juni trad het gezel­schap op een feest in de wijk Bui­ten­hof. “Het was heel leuk om het lied voor het eerst live uit te voe­ren, dat was al een gewel­di­ge erva­ring. Maar het optre­den in The­a­ter de Ves­te was nog veel mooi­er, ook qua geluid. De eer­ste rie­del op de gitaar galm­de zo mooi door de zaal heen. Dan voel je je echt een artiest. Door de samen­wer­king met de har­mo­nie­ka­pel weet je ook niet wat je mee­maakt met 60 muzi­kan­ten die ach­ter je zit­ten en live mee­spe­len. Het was echt een waar feest!”

Een muzi­ka­le happening
Na afloop kreeg Har­ry alleen maar posi­tie­ve reac­ties. “Men­sen gaven aan dat het zelfs jam­mer was dat we maar één lied speel­den, ze had­den wel meer wil­len horen!” Har­ry vond het pro­ject ook heel leer­zaam: “Ik heb voor­al muzi­kaal nog beter leren luis­te­ren. Als er wordt gerapt geef ik bij­voor­beeld steeds een klap op de gitaar, dat moet wel op de juis­te maat. En om samen te spe­len met het orkest moet je echt goed luis­te­ren om mee te gaan in het juis­te rit­me.” Op de vraag of Har­ry weer mee zou doen als er en ver­volg zou komen op de samen­wer­king kan hij alleen maar vol­mon­dig ja zeg­gen: “Als het vol­gend jaar weer is, dan sta ik vooraan!”

De samen­wer­king rond­om het wijk­lied werd op 15 juni tij­dens de eer­ste edi­tie van de Pop­delft Music Awards uit­ge­roe­pen tot win­naar in de cate­go­rie ‘Bes­te Samen­wer­king van 2022’. 

Foto: Esther de Cuij­per. Har­ry van Adri­chem zit links voor­aan op het podi­um met de gitaar. 

Lees ook:

Foto’s van het wijk­lied in The­a­ter de Ves­te door Esther de Cuijper: