Terug naar overzicht

Woord & Draad voorstelling

(Foto: Shu­chen Liu)

Ont­dek de magie van tex­tiel en hand­werk in ver­ha­len uit Delft. Zon­dag 20 novem­ber, 19.00 uur, zin­gen, spe­len en ver­tel­len 10 Delf­te­na­ren in The­a­ter de Ves­te hun per­soon­lij­ke ver­haal in de muzi­ka­le ver­tel­voor­stel­ling Woord & Draad. Hun waar­ge­beur­de ver­tel­lin­gen zijn ver­we­ven met hun lief­de voor tex­tiel, dat al sinds de Griek­se oud­heid troost en hou­vast biedt aan men­sen. Als uiting van lief­de of een waar­de­vol­le her­in­ne­ring. De voor­stel­ling is een reis waar­in levens­dra­den samenkomen.

Ech­te verhalen
In de voor­stel­ling Woord & Draad hoor je tien heel ver­schil­len­de maar zeer per­soon­lij­ke ver­ha­len. Luis­ter mee hoe Omar en Jameela vlucht­ten uit Syrië, hoe Irma omgaat met de ziek­te Parkin­son en hoe San­dra ver­telt over haar leven met ver­sla­ving. Het zijn ver­ha­len over door­zet­ten, val­len en opstaan en ver­trou­wen hou­den in een goed afloop. Ver­ha­len waar­in de kracht van tex­tiel en hand­werk de rode draad vormt. Er wordt in de voor­stel­ling een web gewe­ven van ver­ha­len van ech­te, ster­ke mensen.

Jas van Delft
De muzi­ka­le voor­stel­ling is onder­deel van het stads­pro­ject Woord & Draad waar­in de ver­bin­ding tus­sen tex­tiel, podi­um­kun­sten en de men­sen in de stad cen­traal staat. Tij­dens work­shops weven ont­moet­ten buurt­be­wo­ners elkaar en werd de rij­ke col­lec­tie aan ver­ha­len die nu op het podi­um staat opge­haald. De gewe­ven lap­jes zijn samen­ge­voegd tot de levens­gro­te Jas van Delft, die in de voor­stel­ling gedra­gen wordt door de verteller.

Kleed van Delft
De afge­lo­pen weken weef­de kun­ste­naar Bart Gor­ter aan het Kleed van Delft. Eerst in Abts­wou­de Bloeit!, daar­na in Expo­si­tie­ruim­te 38CC. Heel Delft kan mee­wer­ken aan het meters­lan­ge kleed, door een stuk stof of kle­ding samen met Bart in te weven. Zo ont­staat er een enorm kleed van levens­ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen. Tij­dens de voor­stel­ling is het weef­ge­touw van Bart te zien in de foy­er. Na de voor­stel­ling weeft Bart weer ver­der op een nieu­we loca­tie in de stad.

Ont­dek de magie van textiel
Werk je zelf met tex­tiel of wil je hier­mee ken­nis maken? In het the­a­ter­ca­fé in The­a­ter de Ves­te ligt mate­ri­aal klaar en er loopt bege­lei­ding rond zodat het publiek ook zelf aan de slag kan. Kom de magie van tex­tiel en hand­werk erva­ren. Hoe niets in je han­den iets wordt. Iets dat er eerst nog niet was. Leuk voor ieder­een met én zon­der erva­ring! Ben je een meer erva­ren hand­wer­ker? Je bent wel­kom om je eigen hand­werk mee te nemen van thuis en hier tij­dens de voor­stel­ling ver­der aan te werken.

Over Woord & Draad
Woord & Draad gaat voor­al om ver­bin­ding. Niet alleen tus­sen tex­tiel en podi­um­kun­sten, maar voor­al tus­sen de werel­den van men­sen die elkaar krui­sen en ont­moe­ten. Het pro­ject ging van start in sep­tem­ber 2022 en ein­digt in maart 2023 met een mani­fes­ta­tie in Muse­um Prin­sen­hof Delft. De muzi­ka­le voor­stel­ling wordt gere­gis­seerd door Mar­jet Roe­rink. Regie-assis­tent Suzan­ne Vis­sers, tekst Sigrid Merx, cho­re­o­gra­fie Leo­nie Bol­le­boom, film Ton Spruit en Shu­chen Liu, muziek Open Stu­dio Delft en wijk­koor Noot­ge­val o.l.v. Leo­nie Bolleboom.

Tic­kets kos­ten € 10,00 p.p. en zijn te bestel­len via de web­si­te van The­a­ter de Ves­te. Tele­fo­nisch bestel­len kan op dins­dag t/m zater­dag van 14.00 – 17.00 uur via 015 212 13 12.