Terug naar overzicht

Schrijf je eigen lied

Jar­no schrijft zelf een lied tij­dens Open Stu­dio Delft. (Foto: Suzan­ne Vissers)

Altijd al een lied­je wil­len schrij­ven? Muziek­coa­ches Melis­sa van der Lin­den en Eric Gui­née gaan je daar bij hel­pen! Ga deze zomer muzi­kaal aan de slag: schrijf je eigen tek­sten en muziek. Met een sim­pel stap­pen­plan wer­ken we toe naar een eind­con­cept dat je altijd kan blij­ven gebrui­ken. Wordt jouw num­mer de nieu­we zomer­hit van 2022?!

Op don­der­dag 28 en vrij­dag 29 juli ga je onder bege­lei­ding van de Melis­sa en Eric van 12:00 tot 16:00 uur aan de slag met schrij­ven en optre­den. Op don­der­dag ligt de focus op het schrij­ven. Op de vrij­dag ligt de focus op het optre­den met je zojuist geschre­ven lied­je. Ook zal op vrij­dag 29 juli om 15:00 uur van het Dian­to Reed Quin­tet voor jul­lie optre­den, dit zijn vijf jon­ge Spaan­se muzi­kan­ten uit Amster­dam. Dit optre­den wordt geor­ga­ni­seerd i.s.m. het Kamer­mu­ziek Ate­liers Delft. Daar­naast is er vrij­dag de moge­lijk­heid om zelf op te tre­den. Het wordt echt een muzi­kaal feestje!

Leuk als je meedoet!

Je hoeft geen noten te kun­nen lezen of veel erva­ring op het podi­um te heb­ben om mee te kun­nen doen. Ieder niveau is wel­kom en Melis­sa en Eric staan met alle lief­de voor jul­lie klaar. Je kunt je eigen instru­ment mee­ne­men, maar er zijn ook twee piano’s, een key­board en een gitaar­ver­ster­ker aan­we­zig. Heb je nog ande­re wen­sen? Stuur dat dan mee bij je aanmelding!

Aan­mel­den of vra­gen? Mail naar: marjet@cultuurhuisdelft.nl.

Meer over Melis­sa en Eric

Melis­sa is afge­stu­deerd aan het Albe­da Col­le­ge als Muzikant/ Pro­du­cer. Ze is zowel op het podi­um als in de stu­dio te vin­den bij vele muzi­kan­ten. Ze geeft veel les, zit in veel schrijf­ses­sies van ver­schil­len­de muziek­gen­res en treedt vaak op met vocalisten.

Eric is ook afge­stu­deerd aan het Albe­da Col­le­ge als Muzikant/ Pro­du­cer. Daar­na heeft hij aan het con­ser­va­to­ri­um Jazz/Pop gestu­deerd en nu volgt hij de stu­die Docent Muziek. Naast de stu­die heeft Eric zijn eigen home stu­dio waar hij voor zich­zelf en voor ande­ren opneemt. Ook geeft hij gitaar­les en is hij actief als muzikant.

Leuk feitje: In 2016 moch­ten Melis­sa en Eric optre­den met saxo­fo­nist Tim Ries van The Rol­ling Stones!

Wan­neer: don­der­dag 28 en vrij­dag 29 juli
Tijd: 12:00 – 16:00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een
Kos­ten: gra­tis
Aan­mel­den: marjet@cultuurhuisdelft.nl

Dainto Reed Quintet

Dian­to Reed Quin­tet (Foto: Bart Domhof)

Luis­ter mee naar een inter­view over ‘Schrijf je eigen lied’ bij Omroep Wetering: