Terug naar overzicht

Tij­dens de eer­ste edi­tie van de Pop­delft Music Awards, op 15 juni, werd Open Stu­dio Delft uit­ge­roe­pen tot win­naar in de cate­go­rie ‘Bes­te Nieu­we Ini­ti­a­tief van 2022’. ‘We zijn heel trots op het win­nen van deze award”, aldus ini­ti­a­tief­ne­mer Mar­jet Roe­rink. “Open Stu­dio Delft bestaat nog geen jaar, maar we zijn inmid­dels al echt ver­an­kerd in de wijk Voor­hof. We orga­ni­se­ren dit jaar ook een zomer­pro­gram­ma voor ieder­een die zelf num­mers wil schrij­ven én we slaan dit najaar onze vleu­gels nog ver­der uit.”

Ver­trek­punt voor talent uit de wijk
“We zijn als nieuw ini­ti­a­tief echt heel blij met de prijs! Het beves­tigd dat ook ande­ren dan wij­zelf het belang­rijk vin­den om samen met men­sen in de wijk van alle leef­tij­den en ach­ter­gron­den muziek te maken”, rea­geert Mar­jet op het nieuws dat Open Stu­dio de award heeft gewon­nen. “Open Stu­dio is een ver­trek­punt voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Je gaat samen met ande­ren aan de slag met je talent en er zijn pro­fes­si­o­ne­le coa­ches aan­we­zig om je op weg te hel­pen”, legt Mar­jet uit.

Strui­ke­len over talent
Dit muzi­ka­le ini­ti­a­tief ont­stond van­uit een dui­de­lij­ke behoef­te uit de wijk. Mar­jet: “Ik werk ook als pro­gram­ma­ma­ker bij Cul­tuur­huis Delft in de wijk Voor­hof. Via de cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten die we hier orga­ni­se­ren ont­moet ik veel men­sen uit de wijk en we merk­ten dat er ont­zet­tend veel muzi­kaal talent rond­loopt. De muziek hangt hier echt in de lucht en je strui­kelt bij­na over het talent! Met Open Stu­dio Delft heb­ben we een broed­plaats gecreeerd en kun­nen we dit talent een plek geven in de wijk.”

Zomer­pro­gram­ma: Schrijf je eigen lied
Open Stu­dio bestaat nog geen jaar maar er zijn vol­op plan­nen om het aan­bod nu al uit te brei­den. Heb je bij­voor­beeld zin om aan­ko­men­de zomer aan de slag te gaan met muziek? Dit kan bij Open Stu­dio Delft! “We geven in de zomer bij Abts­wou­de Bloeit een reeks work­shops waar­in je aan de slag gaat met het schrij­ven van eigen tek­sten en lied­jes”, licht Mar­jet toe. ‘Het wordt echt een com­pleet feest­je, de Syri­sche koks Ahmad en Rame komen heer­lijk koken en Delft Cham­ber Music Fes­ti­val treedt op in de prach­ti­ge binnentuin.”

Open Stu­dio slaat de vleu­gels nog ver­der uit
Niet alleen het publiek heeft het ver­trou­wen in Open Stu­dio Delft uit­ge­spro­ken door te stem­men op dit ini­ti­a­tief tij­dens de Pop­delft Music Awards. Ook de Gemeen­te heeft onlangs toe­ge­zegd Open Stu­dio te steu­nen. “Deze steun geeft ons de kans nog meer plan­nen te maken, nog meer struc­tuur aan te bren­gen en een gro­ter reper­toi­re op te bou­wen zodat we nog vaker kun­nen optre­den. Daar­naast gaan dit najaar het con­tact met ande­re Open Studio’s, zoals Rot­ter­dam Zuid & Noord en Vlaar­din­gen, opzoe­ken zodat we elkaar kun­nen ver­ster­ken en van elkaar kun­nen leren.”

Ook mee­doen?
Je bent van har­te wel­kom! Om je aan te mel­den voor het zomer­pro­gram­ma of voor meer infor­ma­tie over de Open Stu­dio Delft bij­een­kom­sten kun je mai­len naar marjet@cultuurhuisdelft.nl. Na de vakan­tie kun je weer aan­ha­ken bij de regu­lie­re ses­sies van Open Stu­dio Delft.

Foto: Alle coa­ches en pro­duc­tie­me­de­wer­kers Open Stu­dio met de Pop­delft Music Awards in de cate­go­rie Bes­te Nieu­we Ini­ti­a­tief 2022, v.l.n.r. Bri­an Buur­mees­ter, Mar­jet Roe­rink, Michael Broek­hui­zen, Leo­nie Bol­le­boom, Don­nie DuVall en Suzan­ne Vis­sers (Foto­graaf: Moaz Badwan).

Suzan­ne Vis­sers werd op 22 juni 2022 geïn­ter­viewd door Her­man de Bruijn (Omroep Wete­ring & Omroep Delft) over de prijs die Open Stu­dio Delft won:

Open Stu­dio Delft is een idee van Mar­jet Roe­rink, moge­lijk gemaakt van­uit Stich­ting Delfts­peil. De kick-off was op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 (Buren­dag) en op 28 okto­ber 2021 vond de eer­ste Open Stu­dio ses­sie plaats. Bij­een­kom­sten zijn op de don­der­dag­avond bij Stich­ting Stunt aan de Vul­ca­nus­weg. Aan­mel­den is niet nodig, je kunt gewoon bin­nen­lo­pen. In de zomer stop­pen deze avon­den en is er een spe­ci­aal zomer­pro­gram­ma genaamd ‘Schrijf je eigen lied’. Na de zomer­va­kan­tie star­ten de regu­lie­re Open Stu­dio ses­sies weer.