Terug naar overzicht

Open Studio Delft

Elke don­der­dag is er Open Stu­dio in Delft. Een cre­a­tie­ve broed­plaats voor talent uit de wijk, voor ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt. Leo­nie Bol­le­boom is zang­coach bij de Open Stu­dio. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we haar vier vra­gen. De ant­woor­den geven je een mooi beeld van de bij­een­kom­sten van Open Stu­dio Delft!

1. Wel­ke acti­vi­teit orga­ni­seer je in de Voor­hof? 
Leo­nie: “Voor Open Stu­dio Delft regel ik alles wat te maken heeft met zang. Tij­dens de bij­een­kom­sten van Open Stu­dio wer­ken we aan heel diver­se pro­jec­ten. We star­ten de don­der­dag­avond bij­voor­beeld altijd met het repe­te­ren van een koor­stuk. Tij­dens deze repe­ti­tie wordt er ook geoe­fend met zang­tech­nie­ken en help ik als zang­coach bij zang-tech­ni­sche vra­gen. Daar­naast zin­gen we ook Ara­bi­sche num­mers met de groep. Een aan­tal Syri­sche instru­men­ta­lis­ten bege­lei­den dan de muziek en hel­pen ons ook met de uit­spraak. Ver­der zijn er num­mers die we juist als een band spe­len, zoals ‘Let it be’ van The Beat­les en ‘As tears go by’ van The Rol­ling Stones.

Bij Open Stu­dio Delft is er ook plek voor sing and song­wri­ting. Dit staat onder lei­ding van muziek­coach Don­nie DuVall en mij. We gaan dan aan de slag met het schrij­ven en repe­te­ren van eigen num­mers. Ook wer­ken we aan de kwa­li­teit van de geschre­ven muziek en de uit­voe­ring ervan.

Naast muziek wordt er bij Open Stu­dio Delft ook bege­lei­ding gege­ven op het gebied van the­a­ter en regie. Dit staat onder bege­lei­ding van the­a­ter­do­cen­ten Mar­jet Roe­rink en Suzan­ne Vis­sers. Op dit moment wer­ken Marije en Bram bij­voor­beeld aan de uit­voe­ring van een zelf­ge­schre­ven theaterstuk.”

2. Hoe ver­loopt het? 
Leo­nie: “We heb­ben een enthou­si­as­te groep men­sen bij elkaar die iede­re don­der­dag­avond zin heb­ben om muziek en/of the­a­ter te maken. Ik ervaar de groep als warm en betrouw­baar waar­door er heel veel moge­lijk is en men eigen wen­sen en ver­zoe­ken ook uit­spreekt. Men­sen nodi­gen elkaar bij­voor­beeld uit om muziek te maken in het sing and song­wri­ting gedeel­te. Ook maak ik spe­ci­aal koor­stuk­ken op ver­zoek om zo met een groep een bepaald num­mer te kun­nen zin­gen. Ik merk dat de men­sen die don­der­dag­avond repe­te­ren met een lach de deur weer uitgaan.”

3. Ver­tel iets over jezelf.
Leo­nie: “Ik ben Leo­nie Bol­le­boom en ik ben gebo­ren en geto­gen in Delft. Al sinds zijn vier­de wil­de ik zan­ge­res, dans­le­ra­res en juf wor­den. Toen ik vijf werd ging ik op dans­les en op mijn 12e ging ik op musi­cal­l­es bij de VAK. Ik vond het heer­lijk dat in deze les­sen ein­de­lijk alles wat ik leuk vindt bij elkaar kwam. Daar­na ben de the­a­ter­school gaan doen in Rot­ter­dam. Op mijn 18e star­te ik met het geven van dans­les en niet lang daar­na gaf ik ook zang- en spel­les. Ik ben naar het Con­ser­va­to­ri­um gegaan om muziek­do­cent te wor­den en uit­ein­de­lijk ben ik nu muziek­do­cent op de Eglan­tier, zang­do­cent, musi­cal­do­cent, arran­geur en heb ik een super leu­ke baan bij het Cultuurhuis!

Muziek is de taal die ieder­een spreekt en voelt. Ik vind het mooi om men­sen te bin­den en te kij­ken wat iemand nodig heeft om in zijn of haar kracht te staan. Dit kan met muziek. Voor mij is zin­gen en ook dan­sen weer thuis­ko­men bij mezelf. Muziek maken met elkaar is spe­len en uiten zon­der oor­deel. Ik vind dit een heel mooi en belang­rijk onder­deel van mijn werk en doe dit met veel liefde.”

4. Is er nog een plek om mee te doen en hoe kun je je opge­ven?
Leo­nie: “Er is zeker nog ruim­te om mee te komen doen bij Open Stu­dio Delft. Je kan een mail stu­ren naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl voor meer infor­ma­tie en om je aan te mel­den. Leuk als je mee komt doen!”

Foto in hea­der: still uit video­beeld van Crinso
Foto’s in gale­rij: Suzan­ne Vissers