Terug naar overzicht

Delfts Kruit

Zater­dag 18 juni werd het wijk­lied ‘Delfts Kruit’ voor het eerst voor publiek gespeeld. Het lied gaat over de wij­ken Bui­ten­hof en Voor­hof en is het resul­taat van een samen­wer­king tus­sen bewo­ners uit de wij­ken, muzi­kan­ten van Open Stu­dio Delft, rap­pers van ‘015 op the Beat’, de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft, het muzi­ka­le caba­ret­duo Maartje & Kine en Cul­tuur­huis Delft. “De uit­voe­ring van het wijk­lied ging echt fan­tas­tisch, het was echt een feest­je”, aldus Maartje.

Bes­te samen­wer­king van 2022
Het wijk­lied is een ini­ti­a­tief van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft (KHD). “Wij zijn ervan over­tuigd dat muziek ver­bindt en ver­broer­dert”, geeft Bren­da Hooi­veld van het KHD aan. “Daar­om zijn samen met Cul­tuur­huis Delft de wij­ken inge­trok­ken in plaats van men­sen uit te nodi­gen naar ons toe te komen.” De samen­wer­king rond­om het wijk­lied werd op 15 juni tij­dens de eer­ste edi­tie van de Pop­delft Music Awards uit­ge­roe­pen tot win­naar in de cate­go­rie ‘Bes­te Samen­wer­king van 2022’. “De prijs beves­tigd voor ons dat de rest van Delft ook ziet dat muziek ver­bindt en hoe waar­de­vol dat is.”

Delfts Kruit
Op een zon­over­go­ten gras­veld op de hoek van de Cho­pin­laan en de Bui­ten­hof­d­reef vond het wijk­fes­ti­val plaats waar het wijk­lied ‘Delfts Kruit’ voor het eerst te horen was. “Alle muzi­kan­ten uit de wijk speel­den echt fan­tas­tisch. Waar in de repe­ti­tie nog wel eens een fout­je zat ging alles nu in één keer goed”, ver­telt Maartje direct na afloop van de uit­voe­ring van het wijk­lied. “Ieder­een was echt aan het shi­nen op het podi­um”, vult Kine aan. De inspi­ra­tie voor het lied ‘Delfts Kruit’ komt uit de don­der­sla­gen die je soms mee­maakt in het leven en de kor­te lont­jes die we soms hebben.

Elkaar inspi­re­ren
Rap­pers Dami­a­no (DNA) en Ryan (RSF) van ‘015 op de beat’ werk­ten ook mee aan het wijk­lied. Dami­a­no: “Ik maak voor­al lief­des­lied­jes, ‘Delfts Kruit’ was dus wel heel anders. Zowel door het onder­werp als door het spe­len met een 80-kop­pig orkest.” Ryan: “Het was een heel nieu­we erva­ring. Om iets voor Delft te mogen schrij­ven was al bij­zon­der, maar het wer­ken met het orkest was het meest bij­zon­der. Je ver­legt eigen­lijk de gren­zen bin­nen de muziek en de hip­hop voor jezelf. Ik ben ook van plan om hier ele­men­ten van in mijn eigen werk te ver­wer­ken.” Kine: “We heb­ben niet eer­der met rap­pers gewerkt, dus we wis­ten niet wat we kon­den ver­wach­ten. Maar Ryan heeft heel mooie tek­sten geschre­ven voor het wijk­lied, hij is echt een poëet.”

Nog een­ma­lig te zien
Het lied ‘Delfts Kruit’ is op zater­dag 25 juni onder­deel van de show van Maartje & Kine, genaamd ‘Delft­se Don­der­slag’, over de ont­plof­fing van de bus­kruit­op­slag in de Delft­se bin­nen­stad in 1654. Bij de mid­dag­show om 15.30 uur en de avond­s­how om 20.15 uur tij­dens Fes­ti­val Bont Blauw in The­a­ter de Ves­te gaat het dak er af en kun je genie­ten van de muziek van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft, sket­ches van Maartje & Kine en mooie cross-overs. Ook wordt het wijk­lied hier nog één keer gespeeld!

Suzan­ne Vis­sers werd op 22 juni 2022 geïn­ter­viewd door Her­man de Bruijn (Omroep Wete­ring & Omroep Delft) over het wijk­lied Delfts Kruit:

Delfts Kruit

Foto’s: Esther de Cuijper