Terug naar overzicht

Maartje & Kine
Het is tijd voor de Delft­se Don­der­dag bij Hel­de­re Hemel! In dit pro­ject maken we samen met de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel en het caba­ret­duo Maartje & Kine een wijk­lied voor de Bui­ten­hof en Voor­hof! Een wijk­lied voor en door wijk­be­wo­ners. Zing over de stad, buurt of straat waar je woont. Het leu­ke is: ieder­een kan mee­doen, of je nu een instru­ment speelt, rapt, zingt of graag tek­sten schrijft.

Vind je het leuk om hier­aan mee te wer­ken en den­ken? In mei kun je als wijk­be­wo­ner drie avon­den aan de slag en pro­be­ren we de iden­ti­teit van de wijk te van­gen in een wijk­lied. Dit doen we samen met het Delft­se caba­ret­duo Maartje & Kine en de muzi­kan­ten van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft. De resul­ta­ten laten we horen tij­dens de wijk­fi­na­le op 18 juni en op 25 juni in The­a­ter de Ves­te. Je kunt je aan­mel­den via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Geef hier­bij aan of je uit de Voor­hof of de Bui­ten­hof komt.

Data in de Buitenhof

  • Infor­ma­tie­avond – Maan­dag 16 mei 20:00 uur
  • Work­sho­p­avond 1 – Maan­dag 23 mei 20:00 uur
  • Work­sho­p­avond 2 – Maan­dag 30 mei 20:00 uur

Loca­tie: Wijk­cen­trum The Cul­tu­re – Mozart­laan 670.

Data in de Voorhof

  • Infor­ma­tie­avond – Dins­dag 17 mei 20:00 uur
  • Work­sho­p­avond 1 – Dins­dag 24 mei 20:00 uur
  • Work­sho­p­avond 2 – Dins­dag 31 mei 20:00 uur

Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit – Aart van der Leeuwlaan 332.

Infor­ma­tie­avond
Ont­dek alles over het wijk­lied, ont­moet Maartje & Kine en de muzi­kan­ten van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft. Je kunt je op deze avond ook met­een opge­ven om mee te doen. Inloop van­af 19:30 uur.

Work­shops
Onder bege­lei­ding van een pop-upor­kest met muzi­kan­ten uit de buurt en van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft gaan we beken­de num­mers zin­gen en oefe­nen we een nieuw lied voor en over de wijk. Speel je een instru­ment? Neem deze dan gerust mee! Inloop van­af 19:30 uur.

Open­lucht­fi­na­le | Zater­dag 18 juni | 13.00 ‑17.00 uur | Loca­tie: het gras­veld bij Kopie­Kof­fie Cho­pin­laan 377
Tijd om het wijk­lied aan de wijk te laten horen! Het wordt een gezel­li­ge mid­dag voor het hele gezin. Toe­gang is gratis.

The­a­ter de Ves­te | Zater­dag 25 juni 15:30 en 20:15 uur | Adres: Ves­te­plein 1
We staan tij­dens Fes­ti­val Bont Blauw op het podi­um van The­a­ter de Ves­te met het wijk­lied! Het wijk­lied vormt een onder­deel van de the­a­ter­show van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel en Maartje & Kine. Kaart­jes voor publiek zijn €10,-. Als je mee­doet met het wijk­lied krijg je een vrij­kaart en mag je gra­tis de hele the­a­ter­show zien. Kaar­ten zijn te koop via The­a­ter de Ves­te.

Wie zijn Maartje & Kine?

Maartje & Kine trek­ken sinds eni­ge jaren door Neder­land met hun humo­ris­tisch-vir­tu­o­ze the­a­ter­shows. Twee Noors-Neder­land­se mul­ti-instru­men­ta­lis­ten met dro­ge humor en ener­gie­ke en aan­ste­ke­lij­ke live-shows. Hun muziek is een mix van folk, pop, coun­try en bal­kan. Samen spe­len ze onge­veer 20 instru­men­ten, waar­on­der de ban­jo, har­dan­ger fidd­le, uke­le­le, con­tra­bas-bala­lai­ka en accordeon.

Maartje & Kine zijn regel­ma­tig te zien op fes­ti­vals als Zwar­te Cross, Low­lands, Oer­ol en Con­cert at Sea. Ze lever­den muzi­ka­le bij­dra­gen aan o.a. Opi­um op Oer­ol, Kha­lid & Sop­hie, Podi­um Wit­te­man, Gijs 2.0, Klok­huis, Ope­ning Uit­markt en de Top 2000 a gogo. Frits Spits noem­de hun in 2020 ver­sche­nen album Atlan­tis bij de Taal­staat ‘in een woord: fan­tas­tisch’. In mei 2021 zond de NTR de docu­men­tai­re ‘Maartje & Kine Bui­gen Niet’ uit over het schrijf­pro­ces van hun the­a­ter­show Speel­bees­ten en hun road-trip naar Noor­we­gen in coro­na­tijd. De daar­op vol­gen­de the­a­ter­tour werd lovend ont­van­gen door The­a­ter­krant als ‘een fan­ta­sie­vol­le reis naar het noor­de­lijk­ste stuk­je van Noor­we­gen (...) met prach­ti­ge twee­stem­mi­ge liederen’.

Flyer Delftse Donderdag bij Heldere hemel

Dit pro­ject wordt mede moge­lijk gemaakt door Cul­tuur­huis Delft, Stich­ting Delfts Peil, Gemeen­te Delft, The­a­ter de Ves­te, Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds, Fonds 1818 en VSB Fonds. Meer infor­ma­tie vind je op de web­si­te van de Har­mo­nie­ka­pel Delft. Kaar­ten voor het optre­den in The­a­ter de Ves­te zijn hier te koop. Aan­mel­den voor Delft­se Don­der­slag bij Hel­der Hemel kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Ver­meld hier­bij of je uit de Voor­hof of Bui­ten­hof komt. 

Foto & fly­er: Konink­lij­ke Harmoniekapel