Terug naar overzicht

Abtswoude Bloeit!

Don­der­dag 21 april is de vier­de ver­jaar­dag Abts­wou­de Bloeit! In deze bij­zon­de­re woon­vorm aan de Aart van der Leeuwlaan wonen oude­ren, stu­den­ten en voor­ma­lig eco­no­misch dak­lo­zen naast elkaar. Op de bega­ne grond vind je de Woon­ka­mer van de Wijk. Sinds 2020 is Abts­wou­de Bloeit ook het thuis van Cul­tuur­huis Delft in de wijk Voor­hof. We vie­ren de ver­jaar­dag van deze bij­zon­de­re plek graag samen met jou!

Het ver­haal ach­ter Abts­wou­de Bloeit

Abts­wou­de Bloeit is een voor­ma­lig woon­zorg­cen­trum, waar nu oude­ren, stu­den­ten en voor­ma­lig eco­no­misch dak­lo­zen (van­uit stich­ting Per­spek­tief) wonen. Deze bij­zon­de­re woon­vorm is tot stand geko­men door een samen­wer­king tus­sen SHS Delft, Pie­ter van Foreest, stich­ting Per­spek­tief en Cojo Hou­sing. Abts­wou­de Bloeit zal in deze vorm nog eni­ge tijd blij­ven bestaan, wat er daar­na met het gebouw zal gebeu­ren is nog onzeker.

In plaats van de doel­groe­pen van elkaar te schei­den wordt er in Abts­wou­de Bloeit, onder ande­re door acti­vi­tei­ten, juist gezorgd voor con­tact, gezel­lig­heid en ont­moe­ting. In de Woon­ka­mer van de Wijk op de bega­ne grond kun­nen bewo­ners en omwo­nen­de elkaar ont­moe­ten. Je vindt hier twee keu­kens, een bios­coop­ruim­te, gra­tis inter­net, een vleu­gel, tafels, stoe­len en ban­ken. De Woon­ka­mer is elke dag open tus­sen 8:00 en 22:00 en ieder­een mag ervan gebruik maken. Sinds 2020 orga­ni­seert Cul­tuur­huis Delft, opge­richt door Stich­ting Delfts­Peil, hier cul­tu­re­le activiteiten.

Feest!

Vier de ver­jaar­dag van Abts­wou­de Bloeit met ons mee! Het wordt een knal­lend feest van 17:00 – 20:00 uur voor bewo­ners, omwo­nen­de en gein­te­res­seer­den. De gehe­le avond zijn er lek­ke­re hap­jes van Bou­chra van Eten bij Boes, de Syri­sche koks Ahman en Ram en ande­ren. Daar­naast wordt het aan­ko­men­de Wijk­lied aan­ge­kon­digd en kun je stem­men op de muur­schil­de­ring van jouw keuze.

Muur­schil­de­ring

Stich­ting SHS Delft heeft samen met Sty­los (de stu­die­ver­e­ni­ging van Bouw­kun­de) een wed­strijd geor­ga­ni­seerd voor stu­den­ten. De opdracht is het ont­wer­pen van een streetart kunst­werk die de func­tie en bewo­ners van Abts­wou­de Bloeit eer aan doet. In Abts­wou­de Bloeit woont een mix van bewo­ners en je vindt er de Woon­ka­mer van de Wijk. Maar wie langs­rijdt heeft wei­nig idee van de spe­ci­a­le func­ties van het gebouw. Een muur­schil­de­ring met de juis­te uit­stra­ling kan het pro­ject de aan­dacht geven die het verdient.

Pro­gram­ma

17:00 uur Inloop
17:30 uur Wel­komst­woord + ope­ning stembus
18:30 uur Optre­den van Open Stu­dio
18:45 uur Slui­ting stembus
19:00 uur Bekend­ma­king win­naar muurschildering
19:15 uur Optre­den van Wes­ten­wind, een pro­gram­ma van de Konink­lij­ke Har­mo­nie­ka­pel Delft
19:30 Stil­le Disco

Foto­graaf: Esther de Cuijper