Terug naar overzicht

Lisandro Suriel in Abtswoude Bloeit

Bij Cul­tuur­huis Delft vin­den we het belang­rijk om samen te wer­ken met ande­ren. Met part­ners in de stad maar ook met par­tij­en bui­ten Delft. Zo ver­ster­ken we elkaar én het cul­tu­re­le land­schap. Sinds de zomer van 2023 heb­ben we weer veel mooie samen­wer­kin­gen opge­start, waar we heel trots op zijn. Ze draai­en alle­maal om ont­moe­ting, toe­gan­ke­lijk­heid, ver­bin­ding en inclu­sie via cultuur. 

Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val en Bij­een­komst Amateurkunst

Open Stu­dio Delft is een broed­plaats van muzi­kaal talent. Naast dat de muzi­kan­ten elke week week bij elkaar komen om samen te zin­gen, jam­men, num­mers te schrij­ven en muziek te arran­ge­ren, tre­den ze ook regel­ma­tig op, op ver­schil­len­de plek­ken. Zo ver­zorg­den ze deze zomer voor de 2e keer een groot deel van de muzi­ka­le pro­gram­me­ring op het Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val. Tus­sen de bui­en door lie­ten de band­jes hun talen­ten zien op het bui­ten­po­di­um. Daar­naast was Open Stu­dio ook aan­we­zig bij de Bij­een­komst over ama­teur­kunst van de Gemeen­te Delft, in HAL015. Er werd opge­tre­den maar ze kwa­men ook aan het woord in een inter­view op het podi­um. Benieuwd naar de Open Stu­dio, op 9 decem­ber tre­den ze op in HAL015.

Hoge­school Viaa Zwolle

Begin sep­tem­ber kreeg Cul­tuur­huis Delft 30 stu­den­ten van de Hoge­school Viaa uit Zwol­le op bezoek. Zij waren geïn­te­res­seerd in de metho­diek van Cul­tuur­huis Delft om com­mu­ni­ties te vor­men en een divers publiek te berei­ken. The­a­ter­ma­ker Mar­jet Roe­rink ver­zorg­de een work­shop buurt­kok Ahmad kook­te een Syri­sche lunch. Docen­te Lin­da de Haan: “We kre­gen terug van de stu­den­ten dat ze veel geleerd heb­ben. Met name om meer open te staan voor ande­re cul­tu­ren en min­der snel te oor­de­len. Het heeft veel indruk gemaakt, en gaf hen het besef uit wel­ke bevoor­rech­te posi­ties zij zelf soms komen. Maar ook de vrien­de­lijk­heid en de gast­vrij­heid die wij in jul­lie Cul­tuur­huis moch­ten erva­ren was hart­ver­war­mend. Je moet weten dat som­mi­ge stu­den­ten er echt over in heb­ben geze­ten wat we zou­den eten, en dat dat zo lek­ker was!”

Week van de Toegankelijkheid

Open Stu­dio en het wijk­koor heb­ben begin okto­ber mee­ge­daan met de Week van de Toe­gan­ke­lijk­heid. Bij Cul­tuur­huis Delft vin­den we het belang­rijk dat ieder­een mee kan doen aan de acti­vi­tei­ten die we orga­ni­se­ren. We merk­ten door onze deel­na­me aan deze week ook dat we heel cre­a­tief zijn in het moge­lijk maken dat ieder­een mee kan doen, we zijn ech­te omden­kers. Deze week heeft ons ook ertoe aan­ge­zet om na te den­ken over de digi­ta­le toe­gan­ke­lijk­heid van onze web­si­te. Hier wil­len we ook ver­de­re stap­pen in zetten.

Tre­So­nanz

In sep­tem­ber en okto­ber werk­ten we samen met het ope­ra­ge­zel­schap Tre­So­nanz. Zij maak­ten een ope­ra geba­seerd op de Griek­se tra­ge­die Orfeo en Euri­di­ce, over Orfeo die zijn gelief­de Euri­di­ce wil terug­ha­len uit de dood. Zij leer­den een groep van onze deel­ne­mers in drie work­shops alles over ope­ra en deden zang­oe­fe­nin­gen. Een ande­re groep ging onder bege­lei­ding van Maai­ke Kalk­ho­ven aan de slag met het maken van decor­stuk­ken in de vorm van gro­te wit­te vogels. Elke vogel droeg een her­in­ne­ring of wens in z’n buik, over ver­lies, rouw en het leven. Als sluit­stuk gin­gen we met z’n allen naar de ope­ra­voor­stel­ling in HAL015. Een indruk­wek­ken­de erva­ring, want het the­ma ver­lies raakt bij velen een gevoe­li­ge snaar, en orga­ni­seer­den we bij Cul­tuur­huis Delft een week later nog een nage­sprek met ieder­een die daar behoef­te aan had.

To Sea at The Crossroads

Expo­si­tie­ga­le­rij 38CC pre­sen­teert van 14 okto­ber t/m 7 janu­a­ri een ten­toon­stel­ling van kun­ste­naar Lisan­dro Suriel: ‘To Sea at The Cross­roads’. Een deel van de ten­toon­stel­ling speelt zich af in de publie­ke ruim­te. Op ver­schil­len­de han­gen gro­te foto­wer­ken van Lisan­dro Suriel, om zo ver­schil­len­de delen van de stad met deze kunst­wer­ken met elkaar te ver­bin­den. Zijn kunst­wer­ken zijn ook te zien bij de loca­ties van Cul­tuur­huis Delft, Abts­wou­de Bloeit, Bui­ten­ge­woon, The Mall en KopieKoffie.

High­light Festival

In samen­wer­king met fes­ti­val High­light geeft KITE op woens­dag­mid­dag 13 decem­ber een work­shop ‘live ani­ma­ties maken’ bij Stu­dio 015, een pro­ject van Cul­tuur­huis waar mei­den van 10 t/m 17 jaar cre­a­tie­ve work­shops van kun­ste­naars vol­gen. De live ani­ma­ties maken ze op de iPad en pro­jec­te­ren ze op een muur, zodat je zelf in de bewe­gen­de wereld kunt stap­pen. De gemaak­te ani­ma­ties wor­den in febru­a­ri 2024 onder­deel van een groot licht­kunst­werk op het fes­ti­val High­light. Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de workshop.

The­a­ter de Veste

Dit jaar zijn we ook gestart met een mooie samen­wer­king met The­a­ter de Ves­te. De kin­de­ren van Cul­tu­re Club The­a­ter bezoe­ken regel­ma­tig het the­a­ter. Zo lie­ten ze zich inspi­re­ren bij de voor­stel­ling ‘Ik …eh ik’ van Het Hou­ten Huis, voor ieder­een die wel­eens vast­loopt of in de war is. De kin­de­ren gebruik­ten dit the­ma voor hun eigen eind­voor­stel­ling. De deel­ne­mers van Open Stu­dio en het Cre­a­tief Ate­lier bezoch­ten de voor­stel­ling ‘De Plan­ta­ge van mijn Voor­ou­ders’. Dit voor­stel­lings­be­zoek vormt de kick-off van ons aan­ko­men­de pro­ject in het kader van het the­ma­jaar sla­ver­nij­ver­le­den. De jon­ge bands van de Open Stu­dio tim­me­ren hard aan de weg en zijn klaar voor een gro­ter publiek. Zij ver­zorg­den het voor­pro­gram­ma bij de con­cer­ten van Ric­ky Koole en Sven Ham­mond. Ook kre­gen zij de kans om vra­gen te stel­len deze arties­ten tij­dens een meet & greet.

Buurt­fa­briek

Ach­ter de scher­men zijn we druk met de ont­wik­ke­ling van de Buurt­fa­briek. Samen met onze part­ners CanIdream, DOK, de Rode Feniks en Delft voor Elkaar rol­len we onze visie uit en wer­ken we toe naar de kick-off van de pilot van de Buurt­fa­briek, een laag­drem­pe­li­ge plek in de wijk Bui­ten­hof waar ini­ti­a­tie­ven gebun­deld wor­den en ieder­een terecht kan voor gezond­heid, werk en inko­men, sport, cul­tuur, taal en talentontwikkeling.

Sla­ver­nij­ver­le­den

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt her­dacht dat de kolo­ni­a­le sla­ver­nij in 1873 offi­ci­eel ten ein­de kwam. Samen met onze part­ner zijn we ook bezig met het ont­wik­ke­len van een pro­gram­ma rond het sla­ver­nij­ver­le­den. Dit zal in 2024 meer vorm gaan krijgen.

Foto: Kunst­werk Lisan­dro Suriel in Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers