Terug naar overzicht

Culture Club Theater naar Theater de Veste

Afge­lo­pen jaar heb­ben we een mooie samen­wer­king opge­start met The­a­ter de Ves­te, het gro­te the­a­ter in de bin­nen­stad van Delft. We inspi­re­ren elkaar over en weer, en dit levert mooie momen­ten, ont­moe­tin­gen en erva­rin­gen op. In 2024 zet­ten we deze mooie samen­wer­king met elkaar voort. 

Cul­tu­re Club Theater

De kin­de­ren (7 – 13 jaar) van de the­a­ter­groep Cul­tu­re Club van Cul­tuur­huis Delft lie­ten zich op 1 okto­ber in The­a­ter de Ves­te inspi­re­ren tij­dens de voor­stel­ling ‘Ik …eh ik’, van Het Hou­ten Huis. Een voor­stel­ling voor ieder­een die wel­eens vast­loopt of in de war is. Op 2 decem­ber spe­len de kin­de­ren hun zelf­ge­maak­te eind­voor­stel­ling, geba­seerd op het the­ma, het decor en de muziek van deze jeugd­the­a­ter­voor­stel­ling. Veel van de kin­de­ren van de the­a­ter­groep krij­gen het bezoe­ken van een the­a­ter­voor­stel­ling niet van huis uit mee. In mei 2024 bezoe­ken ze de voor­stel­ling BAS. 

Open Stu­dio Delft

De jon­ge bands van de Open Stu­dio tim­me­ren hard aan de weg en zijn klaar voor een gro­ter publiek. Op 4 okto­ber en 2 novem­ber ver­zorg­den zij het voor­pro­gram­ma bij de con­cer­ten van Ric­ky Koole en Sven Ham­mond. Ook kre­gen zij de moge­lijk­heid om vra­gen te stel­len deze arties­ten tij­dens een meet & greet.

Kick-off pro­ject slavernijverleden

De deel­ne­mers van Open Stu­dio en het Cre­a­tief Ate­lier bezoch­ten in novem­ber de voor­stel­ling ‘De Plan­ta­ge van mijn Voor­ou­ders’. Dit voor­stel­lings­be­zoek vormt de kick-off van ons aan­ko­men­de pro­ject in het kader van het the­ma­jaar sla­ver­nij­ver­le­den. Dit pro­ject wordt vorm­ge­ge­ven samen met onze partners. 

Foto: Cul­tu­re Club The­a­ter bezoek een voor­stel­ling in The­a­ter de Ves­te. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers