Terug naar overzicht

Open Studio - Laser Lemon - Pionierskwartierfestival - 26-08-2023 - Suzanne Vissers

Op zater­dag 26 augus­tus vond het twee­de Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val plaats bij de Tiny Hou­ses aan de Vul­ca­nus­weg. Sinds de eer­ste edi­tie in 2022 heb­ben wij een leu­ke samen­wer­king met de orga­ni­sa­tie van dit fes­ti­val. Wij ver­zor­gen met de Open Stu­dio Delft name­lijk een groot deel van de muzi­ka­le programmering. 

Dit jaar tra­den Open Stu­dio acts Good Days, The Hour Shift, Laser Lemon, Stack­a­de­mics en Crac­kling Lea­ves op. Voor Good Days en The Hour Shift was dit hun eer­ste optre­den ooit. Dat het fes­ti­val een mooie spring­plank is bewijst Crac­kling Lea­ves, zij tra­den vorig jaar voor het eerst op tij­dens het Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val en zijn in een jaar tijd uit­ge­groeid tot een beken­de band in Delft en omstre­ken. In het najaar bren­gen ze zelfs een EP uit.

Het fes­ti­val was qua weer zeer wis­sel­val­lig. Na twee prach­ti­ge optre­dens van Good Days en The Hour Shift in de stra­len­de zon begon het ineens te stort­re­ge­nen. Met zei­len heb­ben we onze appa­ra­tuur moe­ten bescher­men tegen de regen. Toch mocht dit de pret niet druk­ken, na een ver­ge­lij­king met Pink­pop in de stro­men­de regen kon het optre­den na de eer­ste zon­ne­stra­len weer begin­nen. Toen het aan het ein­de van de set weer begon te rege­nen speel­den de band­le­den hun laat­ste num­mer van onder het zeil. Weer of geen weer: the show must go on!

Geluk­kig bleef het de rest van de mid­dag en avond droog en heb­ben we in de zon kun­nen genie­ten van de optre­dens van Stack­a­de­mics en Crac­kling Leaves.

Foto: Laser Lemon op het Pio­niers­kwar­tier­fes­ti­val. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers