Terug naar overzicht

Open Studio Groepsfoto - Stunt - 22 augustus 2023 - Suzanne Vissers

Open Stu­dio Delft is een broed­plaats voor muzi­kaal talent. Elke week komen de muzi­kan­ten bij elkaar om samen te zin­gen, jam­men, num­mers te schrij­ven en muziek te arran­ge­ren. De groep is zeer divers in leef­tijd en in ach­ter­grond, maar één ding heb­ben de talen­ten met elkaar gemeen: de lief­de voor muziek! Op zater­dag­avond 9 decem­ber kun je in HAL015 genie­ten van alles wat Open Stu­dio Delft in huis heeft: van band­jes tot koor­zang en van gitaar tot darboeka. 

Laat je verrassen 

Geniet van bestaand reper­toi­re van de muziek­groe­pen, song­wri­ters en de koren Noot­ge­val en Out of the Blue. Spe­ci­aal voor deze avond zijn de muzi­kan­ten ook nieu­we samen­wer­kin­gen aan­ge­gaan, wat ver­ras­sen­de arran­ge­men­ten en bij­zon­de­re cross-over gen­res heeft opge­le­verd die je omver gaan blazen!

Over Open Stu­dio Delft

De muzi­kan­ten van de Open Stu­dio wor­den bege­leid door zang­coach Leo­nie Bol­le­boom en muziek­coa­ches Vic­tor Wang, Michael Broek­hui­zen en Don­nie DuVall. De coör­di­na­tie is in han­den van Suzan­ne Vis­sers en de artis­tie­ke lei­ding wordt gege­ven door Mar­jet Roerink.

Tic­kets voor deze avond koop je via het Riet­veld The­a­ter / HAL015 voor € 5,- per ticket.

Foto: Groeps­fo­to Open Stu­dio. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers

Koop tic­kets