Terug naar overzicht

Alienated

Op zater­dag 3 juni geeft dans­col­lec­tief Alie­na­ted een gra­tis dans­work­shop bij Cul­tuur­huis Delft in de Voor­hof. Alie­na­ted is een dans- en cir­cus­ge­zel­schap uit Til­burg dat dit jaar voor de 3e keer op rij te zien is tij­dens het Delft Frin­ge Fes­ti­val. Ieder­een is van har­te wel­kom om mee te doen, de work­shop is geschikt voor alle leef­tij­den en voor alle niveaus. 

Het werk van Alie­na­ted staat bekend om het wer­ken met objec­ten en de rela­ties tus­sen men­sen en deze objec­ten. In 2021 dan­sten zij op Delft Frin­ge Fes­ti­val met twee toren­ho­ge scheids­rech­ters­stoe­len en in 2022 met een win­kel­kar. Hun nieu­we voor­stel­ling ‘Car­ry my seg­ment’, waar­mee ze dit jaar op het fes­ti­val staan, is een duet van twee dan­sers, die elkaar nodig heb­ben om ver­der te komen. De licha­men vor­men samen een object en machine.

Work­shop bij Cultuurhuis

Spe­ci­aal voor Cul­tuur­huis Delft geeft Alie­na­ted een kijk­je ach­ter de scher­men door hun werk te delen via een gra­tis work­shop. Hier­in wordt gebruik gemaakt van objec­ten, dans en part­nering. De work­shop wordt gege­ven door dan­ser en cho­re­o­graaf Kel­ly Van­nes­te. Ze zal star­ten met een war­ming-up gevolgd door een ken­nis­ma­king met objec­ten. Er zal afge­slo­ten wor­den met part­nering, waar­in er gespeeld wordt met ver­schil­len­de manier van aan­ra­ken en con­nec­tie maken. De work­shop is voor alle leef­tij­den en voor alle niveaus van begin­ners tot gevor­der­de dan­sers. Je kan je aan­mel­den via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

  • Datum: 3 juni 2023
  • Tijd: 10.30 – 11.30 uur
  • Loca­tie: Woon­ka­mer van de wijk, Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LG Delft

Naast het vol­gen van de work­shop, kun je de voor­stel­ling ‘Car­ry my seg­ment’ ver­schil­len­de keren bezoe­ken tij­dens het Delft Frin­ge Fes­ti­val. Het is ook moge­lijk dit te com­bi­ne­ren, zo spe­len ze vier keer op 3 juni. Tic­kets kos­ten € 7,50. Bekijk de com­ple­te speel­lijst van Alie­na­ted op Frin­ge.

Samen­wer­king met Delft Frin­ge Festival

Cul­tuur­huis Delft werkt al lan­ge­re tijd samen met Delft Frin­ge Fes­ti­val. In 2021 speel­de illu­si­o­nist Dion van Rijt, publieks­win­naar 2019, zijn voor­stel­ling bij de twee loca­ties van het Cul­tuur­huis, in de Bui­ten­hof en de Voor­hof. In 2022 volg­de Tap­pin-It Col­lec­ti­ve, publieks­win­naar 2021. Zij tra­den niet alleen op maar gaven ook in de weken voor­af­gaand aan hun voor­stel­ling drie dansworkshops.

Lees ook: