Terug naar overzicht

Tappin-it Collective #2 | Fotograaf Sjoerd Derine
Delft Frin­ge Fes­ti­val pre­sen­teert Tap­pin-it Col­lec­ti­ve bij Cul­tuur­huis Delft! Tap­pin-It Col­lec­ti­ve bestaat uit Door­tje Peters en Robin Lie. In 2021 won­nen zij de publieks­prijs op het Delft Frin­ge Fes­ti­val. Als win­naars staan ze dit jaar opnieuw op het fes­ti­val (van 2–12 juni). Maar voor het zover is, spe­len ze op 10 en 11 mei de try-out van hun gloed­nieu­we dans­voor­stel­ling bij Cul­tuur­huis Delft. Een voor­stel­ling waar­in ze bete­ke­nis pro­be­ren te geven aan het ein­de der tijden. 

Samen­wer­king met Delft Frin­ge Festival

Afge­lo­pen najaar pre­sen­teer­de Delft Frin­ge Fes­ti­val illu­si­o­nist Dion van Dijt bij Cul­tuur­huis Delft. Dit was zo’n suc­ces dat we dit jaar de samen­wer­king niet alleen opnieuw aan­gaan, maar ook nog eens uit­brei­den! Want naast een optre­den in de Voor­hof en Bui­ten­hof, geeft Tap­pin-it Col­lec­ti­ve ook, voor wie dat wil, drie work­shops voor­af­gaand aan de voor­stel­lin­gen én de moge­lijk­heid om zelf mee te doen aan de voor­stel­ling. Zo is er voor ieder wat wils. Je kunt mee­doen aan de work­shops en de voor­stel­ling, of gewoon komen kij­ken bij de voor­stel­ling. Ieder­een is van har­te wel­kom! Volg de work­shop en doe zelf mee in de voorstelling!

Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling leren Door­tje en Robin je een aan­tal stuk­ken uit hun gloed­nieuw voor­stel­ling. Hoe kan je je eigen lichaam gebrui­ken als per­cus­sie-instru­ment? Hoe kan je drum­men met een plas­tic fles? Samen met Tap­pin-It Col­lec­ti­ve ga je muzi­ka­le rit­mes maken met je han­den, voe­ten, stem en met alles om je heen. Ieder­een is wel­kom onge­acht wel/geen ervaring!

In de voor­hof wor­den twee work­shops gege­ven: op dins­dag 26 april en dins­dag 10 mei (voor­af­gaand aan de voor­stel­ling). Je kunt ze bei­de vol­gen maar ook bij één aan­ha­ken. In de Bui­ten­hof kun je aan­ha­ken bij de work­shop op 11 mei, direct voor­af­gaand aan de voorstelling.

Over de voor­stel­ling DOEMSDEE 
In DOEMSDEE danst Tap­pin-It Col­lec­ti­ve langs de ran­den van het men­se­lijk tijd­perk en pro­beert bete­ke­nis te geven aan het ein­de der tij­den. We ver­nie­ti­gen onze per­fect home (in de woor­den van David Atten­borough) en toch wil­len we het eeu­wi­ge leven lei­den. We knuf­fe­len strui­ken om tot rust te komen. We vie­ren het leven door ons­zelf te ver­do­ven en tot de laat­ste dag voort te plan­ten. We spe­len graag de hoofd­rol in onze eigen film en zijn ver­nie­ti­gend en levens­lus­tig tege­lijk. Laat je over­spoe­len door deze dans­voor­stel­ling, door­drenkt met tap, mime en percussie.

De voor­stel­ling is voor ieder­een toe­gan­ke­lijk, ook als je de work­shop niet gevolgd hebt.

In de Voorhof

 • Waar: Abts­wou­de Bloeit
 • Adres: Aart van der Leeuwlaan 332
 • Work­shop #1: dins­dag 26 april | 19:00 – 20:15 uur
 • Work­shop #2: dins­dag 10 mei | 19:00 – 20:15 uur
 • Aan­mel­den via: wessel@cultuurhuisdelft.nl
 • Voor­stel­ling: dins­dag 10 mei | 20:40 – 21:00 uur

In de Buitenhof

 • Waar: Wijk­cen­trum The Culture
 • Adres: Mozart­laan 670
 • Work­shop: woens­dag 11 mei | 19:00 – 20:15 uur
 • Aan­mel­den via: nathalie@cultuurhuisdelft.nl
 • Voor­stel­ling: woens­dag 11 mei | 20:40 – 21:00 uur

De work­shops en/of voor­stel­ling zijn alle­maal gra­tis te bezoe­ken. Dit wordt mede moge­lijk gemaakt door Gemeen­te Delft en Fonds Podi­um­kun­sten. Meer infor­ma­tie over Delft Frin­ge Fes­ti­val vind je via www.delftfringefestival.nl.

Foto Tap­pin-it Col­lec­ti­ve: Sjoerd Derine