Terug naar overzicht

Vrouwenkoor

Op vrij­dag 8 maart vie­ren we Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag 2024 in de Bui­ten­hof. In wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670 zijn er van 10.00 tot 20.00 uur vol­op acti­vi­tei­ten. Deze dag orga­ni­se­ren we samen met onze part­ners in de wijk: CanIDream, Delft voor Elkaar en de Rode Feniks. Kom jij ook een kijk­je nemen op deze fees­te­lij­ke dag? 

Cul­tuur­huis Delft viert elk jaar Vrou­wen­dag. We vin­den het belang­rijk om stil te staan bij de soci­a­le, eco­no­mi­sche, cul­tu­re­le en poli­tie­ke pres­ta­ties van vrou­wen en dit te vie­ren. Elk jaar is deze dag een terug­ke­rend suc­ces gevuld met gezel­lig­heid, gesprek­ken, lek­ke­re hap­jes, muziek en work­shops. Voor een terug­blik op voor­gaan­de jaren kun je de foto’s terug­zien van 2022 en 2023.

Je bent op vrij­dag 8 maart 2024 de gehe­le dag van har­te wel­kom. Alle acti­vi­tei­ten zijn gra­tis. We kij­ken ernaar uit je te zien op vrij­dag 8 maart!

Pro­gram­ma Vrou­wen­dag 2024
  • 10.00 – 15.00 – beau­ty acti­vi­tei­ten zoals hen­na, nagels lak­ken en een kap­per, door de Rode Feniks

  • 11.00 – 14.00 – gespreks­ta­fel met ver­schil­len­de experts over wis­se­len­de onder­wer­pen, zoals opvoe­ding of onder­ne­men, door Delft voor Elkaar

  • 12.30 – 14.00 – soep van Moni­reh, door Cul­tuur­huis Delft

  • 14.15 – 15.15 – work­shop aqua­rel schil­de­ren door Ney­ruz Abou Jam­ra, van Cul­tuur­huis Delft

  • 16.00 – 20.00 – Acts + DJ van CanIDream

  • 17.00 – 18.00 – optre­dens van Het Cul­tuur­huis Vrou­wen­koor en De Vro­lij­ke en Gelijk­ge­stem­de Nootjes

Aqua­rel workshop

Nog geen erva­ring met schil­de­ren? Geen pro­bleem, ieder­een kan mee­doen! Onder bege­lei­ding van kun­ste­na­res Ney­ruz Abou Jam­ra maken we klei­ne schil­de­rij­tjes van 7x7 cm met aqua­rel­verf. Je kunt meer­de­re tech­nie­ken uit­pro­be­ren. Schil­de­ren werkt heer­lijk ont­span­nend en met elkaar maken we er een gezel­li­ge mid­dag van. Alle mate­ri­a­len lig­gen voor je klaar.

Optre­den door twee koren

Aan het eind van de mid­dag zijn er optre­dens van twee koren, die onder bege­lei­ding staan van diri­gent Leo­nie Bol­le­boom. Het Vrou­wen­koor Cul­tuur­huis zingt lie­de­ren in ver­schil­len­de talen, zoals Ara­bisch, Engels, Turks, Neder­lands, Afri­kaans, Papi­a­men­tu en meer. Van­daag tre­den ze voor je op tij­dens Vrou­wen­dag! Het koor De Vro­lij­ke en Gelijk­ge­stem­de Noot­jes is een Delfts kamerkoor.

Foto in de hea­der: Foto­graaf: Esther de Cuijper

Lees ook: