Terug naar overzicht

Jan Schoonhoven in Cultuurhuis Vertelt

In maart en april zie je in de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt in DOK Voor­hof 15 wer­ken van de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis. De wer­ken zijn geïn­spi­reerd op het werk van de Delft­se kun­ste­naar Jan Schoon­ho­ven. Naast de kunst­wer­ken zijn er foto’s en quo­tes van de vrou­wen te zien over het werk en pro­ces erach­ter. De expo­si­tie is te zien tij­dens ope­nings­tij­den van DOK Voorhof. 

Maai­ke Kalk­ho­ven is de coör­di­na­tor van het Cre­a­tief Ate­lier en Ellen Toet was de afge­lo­pen weken de bege­lei­der van de work­shops over Jan Schoonhoven. 

Het werk van Jan Schoonhoven

Jan Schoon­ho­ven (1914 – 1994) liet zich inspi­re­ren door details uit het straat­beeld van Delft, zoals hek­jes en dak­pan­nen. Die geo­me­tri­sche vor­men zet­te hij in her­ha­ling, waar­door het bij­zon­der werd. Licht­val en scha­duw speel­den hier­bij een belang­rij­ke rol. De vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier heb­ben ter inspi­ra­tie ook de ten­toon­stel­ling over Jan Schoon­ho­ven in Muse­um Prin­sen­hof Delft bezocht. Maai­ke: “De Whats­App groep van de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier ont­plof­te de afge­lo­pen peri­o­de let­ter­lijk van de foto’s met patro­nen die ze opeens over­al zagen, in wal­no­ten, in ban­den­spo­ren op de bouwplaats,

Omroep Delft

Maai­ke Kalk­ho­ven en Ellen Toet waren op 6 maart te gast bij Omroep Delft om meer te ver­tel­len over de wer­ken in de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt. Luis­ter meer om alles te ont­dek­ken hierover:

Cre­a­tief Ate­lier Cultuurhuis

Het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis komt elke week op dins­dag­och­tend bij elkaar in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon om onder bege­lei­ding van een kun­ste­naar aan de slag te gaan. Door het jaar heen wis­se­len de kunst­vor­men, onder­wer­pen en docen­ten. De groep wordt geco­ör­di­neerd door Cul­tuur­coach en kun­ste­naar Maai­ke Kalkhoven.

Over Cul­tuur­huis Vertelt

De expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt geeft een podi­um aan de kunst­wer­ken en de ver­ha­len van deel­ne­mers aan de acti­vi­tei­ten bij Cul­tuur­huis Delft, in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten. In de expo­si­tie zie én hoor je ech­te ver­ha­len van Delft­se inwo­ners. Ach­ter de kunst­wer­ken die te zien zijn, zit­ten ver­ha­len die het ver­die­nen om ver­telt te wor­den. Ver­ha­len over gro­te, maar ook over klei­ne onder­wer­pen. Altijd per­soon­lijk en echt. De expo­si­tie is te zien in Bibli­o­theek DOK Voor­hof, aan de Duke Elling­ton­straat 203 in Delft. Door het jaar heen wis­selt het werk in de expositie.

Lees ook: