Terug naar overzicht

Cultuurhuis Vertelt

Dins­dag 12 decem­ber 2023 om 14.00 uur open­de de Expo­si­tie ‘Cul­tuur­huis Ver­telt’ met een ten­toon­stel­ling kera­miek gemaakt door de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier. De ver­ha­len ach­ter het kera­miek zijn met een kop­te­le­foon te horen in de expo­si­tie. Je hoort de makers met hun eigen stem het ver­haal ach­ter het werk ver­tel­len. De ver­ha­len ver­die­nen het om gehoord te wor­den en zijn daar­om ook hier onli­ne te horen. Elk ver­haal duurt onge­veer 3 minuten. 

Ankie ver­telt
Ellen ver­telt
Cre­a­tief Ate­lier Cultuurhuis

Het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis komt elke week op dins­dag­och­tend bij elkaar in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon om onder bege­lei­ding van een kun­ste­naar aan de slag te gaan. Door het jaar heen wis­se­len de kunst­vor­men, onder­wer­pen en docen­ten. De les­sen kera­miek wer­den bege­leidt door kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven. De groep bestaat uit een hech­te groep vrou­wen die altijd open­staan om nieu­we deel­ne­mers te verwelkomen.

Over Cul­tuur­huis Vertelt

De expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt geeft een podi­um aan de kunst­wer­ken en de ver­ha­len van deel­ne­mers aan de acti­vi­tei­ten bij Cul­tuur­huis Delft, in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten. In de expo­si­tie zie én hoor je ech­te ver­ha­len van Delft­se inwo­ners. Ach­ter de kunst­wer­ken die te zien zijn, zit­ten ver­ha­len die het ver­die­nen om ver­telt te wor­den. Ver­ha­len over gro­te, maar ook over klei­ne onder­wer­pen. Altijd per­soon­lijk en echt. De expo­si­tie is te zien in Bibli­o­theek DOK Voor­hof, aan de Duke Elling­ton­straat 203 in Delft. Door het jaar heen wis­selt het werk in de expositie.

Foto: Ope­ning expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt met expo­si­tie kera­miek van Cre­a­tief Ate­lier op 13 decem­ber 2023. Foto­graaf: Maai­ke Janssen.

Luis­ter ook mee naar het inter­view door Omroep Delft met Maai­ke Kalk­ho­ven over de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt, van 10 janu­a­ri 2024: