Terug naar overzicht

Creatief Atelier Cultuurhuis

De vrou­wen van de groep Cre­a­tief Ate­lier Delft gaan elke dins­dag­och­tend cre­a­tief aan de slag. Onder bege­lei­ding van wis­se­len­de kun­ste­naars wer­ken ze een peri­o­de aan een vorm van hand­wer­ken, zoals weven, patch­wor­ken of kera­miek. De work­shops wor­den vaak afge­slo­ten met een expo­si­tie, gevuld met ver­ha­len ach­ter de kunst­wer­ken en de makers ervan. Bin­nen­kort zijn bij­voor­beeld de wer­ken geïn­spi­reerd op Jan Schoon­ho­ven te zien in DOK Voor­hof. Later dit voor­jaar zie je kera­miek gemaakt onder bege­lei­ding van kun­ste­naar Yuro Moniz in Muse­um Prin­sen­hof Delft.

Cul­tuur­huis Vertelt

Half decem­ber 2023 open­de de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt. De expo­si­tie geeft een podi­um aan de kunst­wer­ken en de ver­ha­len van deel­ne­mers aan de acti­vi­tei­ten bij Cul­tuur­huis Delft, in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof. In de expo­si­tie zie én hoor je ech­te ver­ha­len van Delft­se inwo­ners. De expo­si­tie trap­te af met drie kera­miek kunst­wer­ken van de vrou­wen van Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis over de thema’s een­zaam­heid, vrou­wen­rech­ten en de kleur in jezelf terugvinden. 

Op dins­dag 27 febru­a­ri wis­selt de expo­si­tie en zijn er opnieuw wer­ken van de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier te zien. Deze keer zijn het wer­ken geïn­spi­reerd op de kunst van Jan Schoon­ho­ven, die de afge­lo­pen maan­den te zien was in Muse­um Prin­sen­hof Delft. Waar­bij de vrou­wen ook een bezoek heb­ben gebracht aan de ten­toon­stel­ling Lot­har Wol­leh ziet Jan Schoon­ho­ven. Mees­ters in rit­me en licht, in het museum.

Muse­um Prin­sen­hof Delft

Het Cre­a­tief Ate­lier heeft daar­naast nog een mooie samen­wer­king met Muse­um Prin­sen­hof Delft op de agen­da staan. Op woens­dag 28 febru­a­ri (20.00 t/m 22.00 uur) komt kun­ste­naar Yuro Moniz van­uit het pro­ject de Delft­se Blik langs bij het Cul­tuur­huis in Abts­wou­de Bloeit (Aart van der Leeuwlaan 332). Zij maakt in co-cre­a­tie met Delft­se inwo­ners een kunst­werk van kera­miek rond­om het the­ma vrij­heid. De objec­ten die de vrou­wen maken vor­men straks orna­men­ten in het kunst­werk dat later in het voor­jaar een prach­ti­ge plek krijgt in het museum!

Eer­der te zien bij

De wer­ken van de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier waren in 2023 al te zien in het pro­ject van Woord & Draad op de loca­ties The­a­ter de Ves­te, Expo­si­tie­ruim­te 38CC en Muse­um Prin­sen­hof Delft. Ook kon je werk van hen tegen­ge­ko­men op de Delft­se Kera­miek­da­gen en in het afstu­deer­werk van kun­ste­naar Fun­da Göçer.

Wil je ook meedoen?

Heb je inte­res­se om mee te doen met het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis? Leuk! Stuur van tevo­ren een bericht naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl om te chec­ken of er plek is. De bij­een­kom­sten vin­den plaats op de dins­dag­och­tend van 10.00 t/m 12.00 uur in Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozartlaan.

Let op, de bij­een­komst met kun­ste­naar Yuro Moniz vindt bij uit­zon­de­ring plaats bij Abts­wou­de Bloeit aan de Aart van der Leeuwlaan 332, van 20.00 t/m 22.00 uur op woens­dag 28 febru­a­ri 2024. 

Foto: vrou­wen aan het werk bij Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis. Foto­graaf: Esther de Cuijper.