Terug naar overzicht

Bezoek Theater de Veste

Gek op the­a­ter en toe aan een vol­gen­de uit­da­ging? Of heb je nog totaal geen erva­ring op het podi­um, maar wel zin om eens iets nieuws te pro­be­ren? Zet dan woens­dag 14 febru­a­ri in je agen­da! The­a­ter­ge­zel­schap Jak­op Ahl­bom Com­pa­ny geeft die avond spe­ci­aal voor Cul­tuur­huis Delft een work­shop fysiek the­a­ter. Én de week erna bezoe­ken we met elkaar hun voor­stel­ling Stran­ge­ly Fami­liar in The­a­ter de Veste. 

  • Wan­neer: woens­dag 14 febru­a­ri van 20:00 tot 21:30 uur (inloop 19:30 uur)

  • Waar: in de Aula van Abts­wou­de Bloeit!, Aart van der Leeuwlaan 332

  • Kos­ten: gratis

  • Aan­mel­den is ver­plicht via Suzan­ne: suzanne@cultuurhuisdelft.nl

  • Let op: vol = vol
Mas­ter­class fysiek theater

Tij­dens deze mas­ter­class fysiek the­a­ter maak je ken­nis met de manier van wer­ken van the­a­ter­re­gis­seur Jak­op Ahl­bom. Hij is gebo­ren is Zwe­den, stu­deer­de in Amster­dam en woont sinds­dien in Neder­land. Hij werkt met een mix van mime, dans, slap­stick, muziek, magie en visu­e­le effec­ten. In zijn voor­stel­lin­gen wor­den geen woor­den gebruikt maar door de effec­ten die hij gebruikt lijkt het als kij­ker als­of je een film ziet. In de work­shop ga je zelf aan de slag en het podi­um op. Je hoeft geen erva­ring te heb­ben met the­a­ter, dans of regis­se­ren. De work­shop is voor iedereen!

Voor­stel­ling in The­a­ter de Veste

Na het vol­gen van de mas­ter­class bezoe­ken we de week erna de nieuw­ste voor­stel­ling van de Jak­op Ahl­bom Com­pa­ny in The­a­ter de Ves­te. De voor­stel­ling heet Stran­ge­ly Fami­liar. Door het vol­gen van de work­shop zul je met een ande­re blik naar de voor­stel­ling kij­ken, din­gen her­ken­nen en met een die­pe­re laag ervaren.

De voor­stel­ling gaat over soci­a­le druk en eigen­waar­de. De hoofd­per­soon wordt door zijn collega’s niet gezien. Hij ont­vlucht zijn moei­za­me bestaan door weg te dwa­len naar een gedroom­de wereld, waar­in alles kan bestaan waar­naar hij ver­langt. Hij is ech­ter niet in staat zijn dro­men waar te maken. Als er een nieu­we werk­ne­mer op kan­toor komt, blijkt deze man zijn per­fec­te even­beeld. Hoe komt het dat deze dub­bel­gan­ger de erken­ning krijgt waar onze hoofd­per­soon al zo lang naar ver­langt? Hij wordt gecon­fron­teerd met alles wat hij zelf niet is of niet durft te zijn of mis­schien ook wel niet wil zijn. Zijn dro­men wor­den tot nacht­mer­ries, en lij­ken de wer­ke­lijk­heid over te nemen.

  • Wan­neer: vrij­dag 23 febru­a­ri, om 20.15 uur start de voorstelling

  • Waar: The­a­ter de Ves­te, Ves­te­plein 1

  • Kos­ten: gratis

  • Je kunt alleen mee naar de voor­stel­ling als je de mas­ter­class hebt gevolgd.

  • Aan­mel­den via Suzan­ne: suzanne@cultuurhuisdelft.nl

Foto in de hea­der: Bezoek aan The­a­ter de Ves­te met Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers

Lees ook: