The­a­ter de Ves­te x Cultuurhuis

Afge­lo­pen jaar heb­ben we een mooie samen­wer­king opge­start met The­a­ter de Ves­te die we in 2024 voort­zet­ten. Dit levert mooie momen­ten, ont­moe­tin­gen en erva­rin­gen op.