Terug naar overzicht

Koffieochtend

Na de zomer­va­kan­tie start op woens­dag­och­tend 7 sep­tem­ber van 09.30 tot 11.30 uur een gezel­li­ge kof­fie­och­tend voor vrou­wen, in wijk­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. Ieder­een is wel­kom voor een kop kof­fie of thee en iets lek­kers. De och­ten­den staan in het teken van cul­tu­re­le ont­moe­tin­gen. Daar­naast is Fun­da Gocer aan­we­zig om met ieder­een die dat wil te handwerken. 

Hand­wer­ken met Fun­da tij­dens de koffieochtend

Dit voor­jaar orga­ni­seer­de Fun­da een aan­tal bij­een­kom­sten voor vrou­wen om met elkaar te haken. Dit werd zo enthou­si­ast ont­van­gen dat hier een ver­volg opkomt, in com­bi­na­tie met de kof­fie­och­ten­den. Ze ver­telt je hier graag meer over: 

Fun­da: “Van­uit mijn stu­die (der­de jaar van de oplei­ding Tex­tiel aan de Kunst­aca­de­mie) heb ik onder­zoek gedaan naar vrou­wen die haken en gezel­lig bij elkaar komen. Ik ont­dek­te dat vrou­wen dit nu niet meer doen, en dat wil ik weer terug­bren­gen in het heden. Dit voor­jaar zijn we gestart met bloe­men haken bij Kopie­Kof­fie op de zater­dag­avond. Dit ver­liep heel goed en de dames die mee deden waren heel enthou­si­ast. Elke week was er wel iemand die gebak mee­nam. Niet omdat dat moest, maar gewoon voor de gezel­lig­heid. Na de zomer star­ten we opnieuw met een les­sen­reeks hand­wer­ken, maar dan op de woens­dag­och­tend tij­dens de kof­fie­och­tend!

De kof­fie­och­tend wordt geor­ga­ni­seerd door Cul­tuur­huis Delft in samen­wer­king met Gha­da van Stich­ting Sawa, Fou­zia, Rode Feniks, Delft voor Elkaar en Fun­da Gocer. Wil je meer weten over de kof­fie­och­tend? Dan kun je mai­len naar angela@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Ange­la Kok. Kof­fie­och­tend op inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag 8 maart 2022.

Lees ook: