Terug naar overzicht

handwerkavonden

Van­af zater­dag 12 maart start Fun­da Gocer met haken en weven in Kopie­Kof­fie aan de Cho­pin­laan 377. Van 20:00 tot 21:30 uur komen we gezel­lig samen om met elkaar te handwerken. 

Heb je geen erva­ring of heb je al lang niet meer gehaakt? Geen pro­bleem, Fun­da helpt je op weg! Ook alle mate­ri­a­len zijn aan­we­zig om lek­ker aan de slag te kun­nen. De gezel­lig­heid, ont­moe­ting en het delen van ver­ha­len met elkaar staat voor­op tij­dens deze avon­den! Fun­da orga­ni­seert in totaal acht hand­werk­avon­den. Je kunt één keer komen maar ook alle acht bijeenkomsten.

Bloe­men haken 

Tij­dens de eer­ste bij­een­komst op 12 maart star­ten we met het haken van bloe­men. Daar­naast is het leuk als je iets per­soon­lijks mee kunt nemen van thuis met een ver­haal, zoals een voor­werp, foto of ande­re herinnering.

De hand­werk­avon­den zijn gra­tis te bezoe­ken. Aan­mel­den kan via angela@cultuurhuisdelft.nl

* Upda­te 17 mei 2022: de hand­werk­avon­den van maart – mei zijn inmid­dels afge­lo­pen. Van­af juni komt er een ver­volg, niet meer op de zater­dag maar op de woens­dag. Wil je op de hoog­te blij­ven? Mail dan naar angela@cultuurhuisdelft.nl.