Terug naar overzicht

Haken, weven en gezelligheid

Half maart start­te Fun­da Gocer met het geven van work­shops hand­wer­ken in Kopie­Kof­fie op de zater­dag­avon­den. Om je een inkijk­je te geven in de work­shops, wat de vrou­wen pre­cies doen en hoe zo’n zater­dag­avond ver­loopt stel­den we Fun­da vier vra­gen. Haar ant­woor­den geven je een mooi beeld van de workshops!

1. Wel­ke acti­vi­teit orga­ni­seer je in de Buitenhof? 

Fun­da: “We zijn nu bloe­men aan het haken in Kopie­Kof­fie aan de Cho­pin­laan 377. We star­ten op de zater­da­gen om 19:30 uur en ieder­een die niet slaapt rond dat tijd­stip is van har­te welkom!”

2. Hoe ver­loopt het? 

Fun­da: “We heb­ben nu vijf bij­een­kom­sten gehad. Het ver­loopt heel goed en de dames zijn heel enthou­si­ast, dus het is heel gezel­lig. Elke week is er wel iemand die gebak mee neemt. Niet omdat dat moet, maar gewoon voor de gezelligheid.”

3. Ver­tel iets over jezelf. 

Fun­da: “Ik zit in het der­de jaar van de oplei­ding Tex­tiel aan de Kunst­aca­de­mie. Ik heb een Turk­se ach­ter­grond. Ik deed van­uit mijn stu­die onder­zoek naar vrou­wen die haken en gezel­lig bij elkaar komen. Ik merk­te eigen­lijk dat vrou­wen dat nu niet meer doen, en dat wil­de ik weer terug­bren­gen in het heden.”

4. Is er nog plek om mee te doen en hoe kun je je opgeven?

Fun­da: “Er is zeker nog plek! Je kunt je opge­ven via de mail (angela@cultuurhuisdelft.nl) of gewoon lek­ker langs­ko­men op de zater­dag­avond. Met Pasen is er geen work­shop, en daar­na zijn er nog drie bij­een­kom­sten waar je bij kunt aan­ha­ken (23, 30 april en 7 mei). Tot snel!”

* Upda­te 17 mei 2022: de hand­werk­avon­den van maart – mei zijn inmid­dels afge­lo­pen. Van­af juni komt er een ver­volg, niet meer op de zater­dag maar op de woens­dag. Wil je op de hoog­te blij­ven? Mail dan naar angela@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Ange­la Kok

Funda Gocer