Terug naar overzicht

In mei en juni zijn 25 Delft­se vrou­wen vrou­wen bij Cul­tuur­huis Delft in de Bui­ten­hof aan de slag gegaan met kera­miek: klei­en, deco­re­ren en gla­zu­ren. Onder bege­lei­ding van kun­ste­naars Ellen Rijs­dorp, Simo­ne Haak en Li Zhen kozen zij hun eigen vorm en patro­nen. Het eind­re­sul­taat was eind juni te zien in een stand op de Delft­se Keramiekdagen.

De groep was eer­der al aan de slag gegaan met tex­tiel: weven en patch­wor­ken. Dit les­sen­blok ging over kera­miek. De ene had al erva­ring met kera­miek en de ande­re nog hele­maal niet. Iede­re deel­ne­mer heeft haar eigen vorm kun­nen maken van klei. Een vaas, schaal of kom dat daar­na is gede­co­reerd werd in de patro­nen of tra­di­tie van een ieder. Tot slot zijn de wer­ken gegla­zuurd en gestookt.

Erva­rin­gen van deelnemers

  • Nat­ha­lie: “Ik denk vaak te moei­lijk en dan blok­keer ik. Dan denk ik: ‘Het wordt toch niet mooi’. De work­shops klei­en en deco­re­ren hel­pen me om daar­van los te komen en gewoon te experimenteren.”
  • Ted­dy: “Ik heb heel bewust geko­zen om mee te doen aan de work­shops kera­miek. Op de lage­re school heb ik ook gewerkt met klei, maar toen ben ik er niet goed in bege­leid. Ik kreeg een aver­sie voor klei. De bege­lei­ding door Ellen bij het klei­en voel­de heel erg fijn.”
  • Fou­lad: “Ik kan eige­lijk niet teke­nen, maar door te oefe­nen met deco­re­ren op kera­miek ga ik mezelf ont­dek­ken door het gewoon toch te doen.”
  • Rita: “Voor de work­shops kera­miek, volg­de ik de work­shops patch­wor­ken van Fun­da. Ik houd ook van tui­nie­ren, koken en bak­ken. Ik ben altijd heel actief en doe aan veel acti­vi­tei­ten in de wijk mee.”
  • Yeṣim: “Ik houd van klei­en en wer­ken met aar­de. 10 jaar gele­den heb ik ook een aan­tal keer met klei gewerkt, maar dan op een machine.”
  • Ani­ta: “Ik woon nu 5 maan­den in Delft en de work­shops hel­pen me om mijn draai te vin­den. Ik heb niet alleen de kera­miek work­shops gevolgd, maar ook het patch­wor­ken en het maken van stof­fen huisjes.”
  • Ger­jo: “De groep is echt té gezel­lig. Ik vind het heel leuk dat de groep zo gemê­leerd is en je met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den bij elkaar zit.”

Na de zomer gaan we weer ver­der met work­shops hand­wer­ken. Elke keer is er een les­blok met een ander onder­werp. Haak je ook (weer) aan van­af 5 september?

Wan­neer: Elke dinsdag
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Waar: Buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Aan­mel­den: Gra­tis deel­na­me. Aan­mel­den is niet nodig, maar mag wel. Dit kan via angela@cultuurhuisdelft.nl.

De work­shops wer­den gege­ven in samen­wer­king met Gale­rie Ter­ra door Simo­ne Haak en Ellen Rijsdorp. 

Bekijk hier­on­der de foto’s gemaakt door Esther de Cuij­per voor een mooie sfeerimpressie: