Terug naar overzicht

Op zater­dag 18 maart is de spet­te­ren­de eind­ma­ni­fes­ta­tie van het stads­pro­ject Woord & Draad. In het kader van De Delft­se Blik neemt Woord & Draad één dag het muse­um over. Van 11 uur ‘s och­tends tot 22 uur in de avond is ieder­een van har­te wel­kom! Entree is gratis.

Pro­gram­ma

  • Van 11.00 t/m 22.00 uur is de inter­ac­tie­ve expo­si­tie van Woord & Draad te zien in de his­to­ri­sche Van der Man­de­le­zaal. Bin­nen­lo­pen kan op elk moment.
  • Van­af 17.30 uur start er elk uur een the­a­ter­tour door het muse­um, gevuld met per­soon­lij­ke Delft­se ver­ha­len. Deel­ne­men kan alleen op aan­mel­ding. Er is beperkt plek in de tours, vol = vol.

Expo­si­tie Woord & Draad
Maar liefst 11 uur lang is de his­to­ri­sche Van der Man­de­le­zaal gevuld met Delft­se ver­ha­len ver­we­ven met tex­tiel­kunst. Bewon­der de Delft­se Kle­den en de Jurk van Delft die na 20 jaar spe­ci­aal voor deze expo­si­tie uit het depot van Muse­um Prin­sen­hof Delft zijn gehaald. Bekijk de Jas van Delft, gemaakt van per­soon­lijk gewe­ven lap­jes door bij­na 100 stads­ge­no­ten. Dwaal door de stad van tex­tiel, bestaan­de uit klei­ne huis­jes ter­wijl je luis­tert naar de ver­ha­len van de makers via de koptelefoon.

De expo­si­tie is gra­tis te bezoe­ken tus­sen 11.00 en 22.00 uur. Bin­nen­lo­pen kan op elk moment.

Ervaar de magie: In de expo­si­tie is ook ruim­te om zelf aan de slag te gaan met hand­werk. Ervaar hoe niets, los­se stof en draad, in je han­den iets wordt. Iets dat er eerst nog niet was. Leuk voor ieder­een met én zon­der erva­ring, voor elke leeftijd.

Het Kleed van Delft: Niet te mis­sen is het Kleed van Delft! Maan­den­lang weef­den inwo­ners uit Delft samen met weef­kun­ste­naar Bart Gor­ter hun eigen stof of kle­ding in het kleed op het weef­ge­touw. Het resul­taat is een 15 meter lang kleed vol ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen uit Delft.

Kleed van Delft is kado voor de stad: Om 15.00 uur wordt het Kleed van Delft offi­ci­eel over­han­digd aan Muse­um Prin­sen­hof Delft als kado aan de stad, aan wet­hou­der Maai­ke Zwart en muse­um­di­rec­teur Janel­le Moer­man. Ieder­een is van har­te wel­kom bij dit moment. We horen graag of je aan­we­zig bent.

Exclu­sie­ve theatertours
Beleef de ver­za­mel­de per­soon­lij­ke ver­ha­len ver­we­ven met lief­de voor tex­tiel in een exclu­sie­ve the­a­ter­tour. Door het muse­um heen ver­tel­len, dan­sen, zin­gen en dich­ten Delf­te­na­ren hun ver­haal en lief­de voor tex­tiel. Geniet van levend the­a­ter tus­sen de eeu­wen­ou­de schil­de­rij­en en objec­ten. Het avond­pro­gram­ma is alleen te bezoe­ken na aan­mel­ding. Deel­ne­men kan alleen op aan­mel­ding. Er is beperkt plek in de tours, vol = vol. 

Let op: van­we­ge de inrich­ting van het gebouw en de ruim­tes in het muse­um is de tour niet geschikt voor men­sen die in een rol­stoel zit­ten of slecht ter been zijn.

Over Woord & Draad
Het stads­pro­ject Woord & Draad ver­weeft per­soon­lij­ke ver­ha­len van Delf­te­na­ren met hun lief­de voor tex­tiel. Hon­der­den Delf­te­na­ren heb­ben mee­ge­werkt aan dit bij­zon­de­re com­mu­ni­ty art pro­ject. Woord & Draad gaat voor­al om ver­bin­ding. Niet alleen tus­sen tex­tiel en podi­um­kun­sten, maar voor­al tus­sen de werel­den van men­sen die elkaar krui­sen en ontmoeten.

Het begon maar liefst twin­tig jaar gele­den. In 2002 bor­duur­den 310 Delft­se vrou­wen onder lei­ding van kun­ste­naars Ton­ny van Som­me­ren en Chris­ti­na Lina­ris Cori­dou samen de Delft­se Kle­den en de Jurk van Delft. In sep­tem­ber 2022 start­te the­a­ter­ma­ker Mar­jet Roe­rink een eigen­tijds ver­volg hier­op met de naam Woord & Draad. Het pro­ject ein­digt op zater­dag 18 maart 2023 met een mani­fes­ta­tie in Muse­um Prin­sen­hof Delft.

Woord & Draad is een ini­ti­a­tief van Stich­ting Delfts­Peil. Met dank aan onze spon­so­ren, sub­si­di­ën­ten en part­ners: Gemeen­te Delft, VSB Fonds, Fonds 1818, De Schep­per Delft Stich­ting, J.E. Jur­ri­aan­se Stich­ting, Hen­drik Mul­ler­fonds, Prins Ber­nard Cul­tuur­fonds, Stich­ting Stunt, Expo­si­tie­ruim­te 38CC, OPEN Delft, Muse­um Prin­sen­hof Delft, Open Stu­dio Delft, Abts­wou­de Bloeit! en Cul­tuur­huis Delft.

Kijk voor meer infor­ma­tie op www.woordendraad.nl en volg het pro­ject via @woordeendraad

Tij­dens het event op 18 maart zul­len er foto’s gemaakt wor­den. Deze wor­den gebruikt voor pro­mo­tie­doel­ein­den en kun­nen gedeeld wor­den op de com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len van Muse­um Prin­sen­hof Delft en Woord & Draad. 

Foto: Esther de Cuijper

Woord en Draad