Terug naar overzicht

Highlight Delft

De afge­lo­pen maan­den werk­ten we aan een super­leu­ke samen­wer­king met het licht­fes­ti­val High­Light Delft. Van­uit Cul­tuur­huis Delft werk­ten we mee aan een instal­la­tie van KITE dat tij­dens het fes­ti­val te zien is, op 15, 16 en 17 febru­a­ri 2024 in de loca­tie OPEN aan het Ves­te­plein 100 in de bin­nen­stad. We zijn enorm trots op dit tra­ject en het resul­taat! Kom je ook een kijk­je nemen?

Stu­dio 015

In decem­ber kwa­men de bege­lei­ders van KITE langs bij de mei­den van Stu­dio 015, bij onze loca­tie in The Mall. Na uit­leg gin­gen ze aan de slag op de iPad met ani­ma­ties en pro­jec­ties. Zo bouw­den ze mee aan een nieu­we wereld met ‘diert­gens’. Het eind­re­sul­taat is een prach­tig lichtkunstwerk.

Stu­dio 015 is een com­mu­ni­ty van Cul­tuur­huis waar mei­den van 10 t/m 17 jaar cre­a­tie­ve work­shops van kun­ste­naars vol­gen. Meer info.

Open Stu­dio

Niet alleen de mei­den van Stu­dio 015 werk­ten mee aan de instal­la­tie. Ook de muzi­kan­ten bij Open Stu­dio Delft heb­ben mee­ge­hol­pen. Zij maak­ten een ‘sounds­ca­pe’, dat via een geluids­in­stal­la­tie bij het kunst­werk wordt afge­speeld. Zo bijzonder!

Open Stu­dio Delft is een muzi­ka­le broed­plaats van het Cul­tuur­huis die weke­lijks bij elkaar komt om te repe­te­ren. Meer info.

High­Light Delft

De kunst­in­stal­la­tie is te zien op het fes­ti­val High­light. Kom je ook een kijk­je nemen en stap je in de wereld van de ‘diert­gens’?

  • Wan­neer: 15, 16 en 17 februari

  • Tijd: 17.30 – 23.00 uur

  • Waar: OPEN Delft, Ves­te­plein 100

  • Toe­gang: Tic­kets koop je via High­light Delft.

  • Kin­de­ren onder de 14 jaar zijn gratis.

Foto in de hea­der: De mei­den van Stu­dio 015 wer­ken op de iPad aan het licht­kunst­werk. Foto­graaf: Maai­ke Kalkhoven.