Terug naar overzicht

Workshop Studio 015

Wat: cre­a­tie­ve workshops
Tijd: 14.00 t/m 16.00 uur
Wan­neer: elke 2e of 3e woens­dag­mid­dag van de maand
Waar: Jon­ge­ren­cen­trum The Mall, Her­mes­straat 65
Voor wie: mei­den van 10 t/m 17 jaar
Kos­ten: gratis

Stu­dio 015 is er voor cre­a­tie­ve mei­den van 10 t/m 17 jaar. Elke bij­een­komst komt er jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naar langs om cre­a­tie­ve work­shops te geven. Bij­voor­beeld graf­fi­ti, kera­miek, dans, muziek of poë­zie. Het kan allemaal! 

Wil jij / jouw doch­ter ook aan­ha­ken? Volg Stu­dio 015 op Inst­agram via @015.studio voor het laat­ste pro­gram­ma en alle acti­vi­tei­ten. De komen­de bij­een­kom­sten in 2024 vin­den plaats op de woens­dag, op 17 janu­a­ri, 14 febru­a­ri, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. Op woens­dag 10 juli vie­ren we een zomerfeest!

De work­shops zijn gra­tis te vol­gen. Aan­mel­den is niet nodig. Mocht je ons iets wil­len vra­gen dan kan dat via maaike@cultuurhuisdelft.nl of stuur een DM op Insta.

Tip: naast de work­shops door het jaar heen, orga­ni­seert Stu­dio 015 op de eer­ste maan­da­gen van de school­va­kan­ties Mei­den Events! Meer infor­ma­tie.

Foto: De mei­den van Stu­dio 015 met zelf­ge­maak­te schil­der­kunst­wer­ken. Foto­graaf: Maai­ke Kalkhoven

Volg Stu­dio 015 op Inst­agram voor het meest actu­e­le programma: