Terug naar overzicht

Vrouwenkoor

Wat: samen zin­gen als koor
Wan­neer: elke maan­dag (m.u.v. de schoolvakanties)
Tijd: 9.30 t/m 10.30 uur (inloop met koffie/thee van­af 9.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: vrouwen
Kos­ten: gratis

Elke maan­dag­och­tend zingt het vrou­wen­koor onder lei­ding van diri­gent Leo­nie Bol­le­boom in de aula van Abts­wou­de Bloeit. We zin­gen lie­de­ren in ver­schil­len­de talen, zoals Ara­bisch, Engels, Turks, Neder­lands, Afri­kaan­se en meer. Kom je ook meezingen? 

Samen zin­gen geeft ener­gie, ple­zier en ont­span­ning tege­lij­ker­tijd. Het koor is er voor alle vrou­wen die graag zin­gen. Ieder­een is wel­kom, het maakt niet uit hoe oud je bent of wat je ach­ter­grond is. Om te zin­gen bij het vrou­wen­koor van Cul­tuur­huis Delft hoef je geen zan­g­er­va­ring te heb­ben of noten te kun­nen lezen. Als je maar enthou­si­ast en betrok­ken bent!

Zin­gen en ontmoeting

Bij Cul­tuur­huis weten we dat zin­gen en muziek ver­bin­dend is. Naast het zin­gen is er deze och­tend veel ruim­te voor ont­moe­ting. Tij­dens deze och­ten­den vol zang en muziek leer je gemak­ke­lijk ande­re vrou­wen uit je eigen wijk ken­nen. Maar neem ook gerust je vrien­din of buur­vrouw mee.

Leo­nie Bolleboom

Diri­gent Leo­nie Bol­le­boom werk­te bij Cul­tuur­huis eer­der al mee aan Woord & Draad, het wijk­lied Delfts Kruit, wijk­koor Noot­ge­val en ze is zang­coach Open Stu­dio Delft. Aan het con­ser­va­to­ri­um volg­de zij de oplei­ding om muziek­do­cent, koor­di­ri­gent en sing and song­wri­ter te wor­den. Leo­nie vind het belang­rijk om bewust en vrij te zingen.

Zing je ook mee? 

Er wor­den geen audi­ties gehou­den. Ieder­een kan mee­doen. De les­sen wor­den in het Neder­lands gege­ven. Maar door­dat we lie­de­ren zin­gen met veel klan­ken is het koor ook geschikt voor men­sen die de Neder­land­se taal niet mach­tig zijn. 

Kom eens spon­taan langs om te kij­ken of meld je aan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook naar­toe mai­len als je vra­gen hebt.

Foto: Esther de Cuijper

Aan­mel­den