Terug naar overzicht

Naar theater de Veste

Een mooie terug­blik! Op zon­dag 11 decem­ber waren de kin­de­ren van de The­a­ter­groep uit­ge­no­digd om te komen kij­ken naar de voor­stel­ling ‘As You Like It’ van de Toneel­ma­ke­rij en Cir­cus Treur­dier, in The­a­ter de Ves­te. Het was een bij­zon­de­re mid­dag vol ver­won­de­ring en lachpartijen. 

De kin­de­ren kre­gen bij bin­nen­komst een mooi over­zicht de per­so­na­ges en acteurs in de voor­stel­ling te zien waren. Dat bleek tij­dens de voor­stel­ling erg han­dig te zijn: even spie­ken wie we er nu weer op het podi­um stond. Het decor was prach­tig, op het moment dat het klas­lo­kaal ver­dween en er een bos (mèt hert) ach­ter de stel­la­ge van­daan kwam vie­len de mon­den open.

We heb­ben ons stuk gela­chen om alle grap­pen. Voor­al om leraar Toets­steen, die na een lan­ge stil­te ineens heel nodig naar de wc moest – “Ik moet ineens heel nodig kak­ken” – werk­te op de lach­spie­ren. Een ech­te kus zorg­de voor wat ver­war­ring bij de kin­de­ren: “zijn zij getrouwd in het echt?” en “Zijn ze echt ver­liefd?”, klonk er in de zaal. Maar dàt is nou juist theater!

Na afloop dron­ken we een drank­je en ble­ven we lang genoeg om nog even met de acteurs op de foto te gaan. Twee mei­den scoor­den hand­te­ke­nin­gen van alle acteurs, die ze op het blaad­je met per­so­na­ges lie­ten zetten.

Wil je ook mee­doen met de theaterlessen? 

Aan­mel­den kan door een mail te stu­ren naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl

Foto’s: de kin­de­ren van The­a­ter­groep Cul­tuur­huis Delft in The­a­ter de Ves­te (Suzan­ne Vissers)