Terug naar overzicht

Patronen

Dins­dag 16 janu­a­ri 2024 gin­gen de vrou­wen van Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis van start met een nieuw onder­werp: patro­nen. In de kunst en archi­tec­tuur heb­ben patro­nen een rij­ke geschie­de­nis. Maar ook op kle­ding, ser­vies, behang en in de natuur. Patro­nen vind je over­al om je heen! Het kun­nen her­ken­ba­re figu­ren zijn maar ook abstrac­te motie­ven. Patro­nen komen terug in alle cul­tu­ren en ach­ter­gron­den van de mens. Het is tijd­loos, her­ken­baar, per­soon­lijk en verbindend.

Kera­miek en textiel

In 15 bij­een­kom­sten ont­wik­ke­len de deel­ne­mers de patro­nen in papier, kera­miek en tex­tiel. Onder bege­lei­ding van kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven star­ten ze met papier en daar­na kera­miek. Ver­vol­gens gaan ze aan de slag met tex­tiel samen met kun­ste­naar Fun­da Göçer. De patro­nen, het kera­miek en tex­tiel komen in de laat­ste bij­een­kom­sten bij elkaar. Zo ont­staat er een bij­zon­de­re tijd­lijn in de ont­wik­ke­ling van nieu­we patro­nen. Het wordt echt een ontdekkingstocht.

Tij­dens de work­shops wor­den de invloe­den uit ver­schil­len­de cul­tu­ren in de kunst ver­kend en met elkaar gecom­bi­neerd. De inspi­ra­tie vor­men de patro­nen uit ver­schil­len­de cul­tu­ren. In zowel de kera­miek als de tex­tiel­kunst wordt er veel gede­co­reerd met ver­schil­len­de patronen.

Over Maai­ke Kalk­oven en Funda

Kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven stu­deer­de in 2022 af van de oplei­ding Beel­den­de Kunst en Edu­ca­tie op ArtEZ Arn­hem. Zij is een soci­aal kun­ste­naar, cura­tor en illu­stra­tor. Ze maakt objec­ten en instal­la­ties waar­bij onder­de­len of hele sculp­tu­ren van kera­miek zijn gemaakt. Tex­tiel desig­ner Fun­da Göçer stu­deer­de in 2023 af aan de Konink­lij­ke Aca­de­mie van Beel­den­de Kunst, Tex­tiel in Den Haag. Ze heeft ook mee­ge­werkt aan het pro­ject Woord & Draad.

Wil je ook meedoen?

Heb je inte­res­se om mee te doen met het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis? Leuk! Stuur van tevo­ren een bericht naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl om te chec­ken of er plek is. De bij­een­kom­sten vin­den plaats op de dins­dag­och­tend van 10.00 t/m 12.00 uur in Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670.

Foto: Aan de slag met patro­nen tij­dens de eer­ste bij­een­komst uit deze reeks. Foto­graaf: Maai­ke Kalkhoven.