Terug naar overzicht

Delfts Leven - De Laatste Eer - Open Studio Delft
Voor het maga­zi­ne Delfts Leven van De Laat­ste Eer kwam de redac­tie langs bij Open Stu­dio Delft voor een inter­view: “Wij delen graag mooie momen­ten van het Delft­se Leven en gaan op pad naar inspi­re­ren­de ver­ha­len over Delft en Delf­te­na­ren.” Dit inter­view kreeg de titel ‘Muziek over­brugt ver­schil­len’. Het ver­scheen in de decem­ber 2023 edi­tie van het tijdschrift.

Hier­on­der lees je twee pas­sa­ges uit het interview:

Proef­tuin voor bandjes
“In de upcy­cle­werk­plaats van Stich­ting Stunt is plaats voor meer­de­re band­jes die in afzon­der­lij­ke ruim­tes met ver­sterk­te appa­ra­tuur kun­nen spe­len zon­der elkaar te sto­ren. Hier vin­den we men­sen die al een instru­ment kun­nen bespe­len en die graag samen met ande­ren muziek maken. Bij de ingang gaat het jon­ge­ren­band­je The Hour Shift los op hun elek­tri­sche gita­ren en drum­stel. Bas­sist Avi­nash Sluij­ter (15) werd door zijn vrien­din mee­ge­no­men naar de Open Stu­dio. “Ik vind het leuk om met ande­ren te spe­len en num­mers uit te wis­se­len en het moti­veert me om meer te oefe­nen. Ik wil na school pro­fes­si­o­neel ver­der in de muziek­we­reld. Of, als dat niet lukt, als muziek­do­cent, maar dat is plan B.”

Ver­bin­dend
“Mar­jet bena­drukt de ver­bin­den­de kracht van samen musi­ce­ren. “Dit is echt iets anders dan 1‑op-1-muziek­les. Als je samen muziek maakt, dan ont­staat er iets. Ieder­een heeft zijn eigen ach­ter­grond, levens­fa­se en muzi­ka­le tra­di­tie. Onze coa­ches ver­bin­den ele­men­ten uit de ene stijl aan de ande­re. Bij de ope­ra deden bij­voor­beeld ook jon­ge­ren mee. Zoals Fre­rik, een rap­per van 32 jaar, die uit vol­le borst mee­zong. Zo ont­staan ver­ras­sen­de nieu­we combinaties.”

Het hele inter­view lezen? Je vindt het hier­on­der of down­load het arti­kel.

Delfts Leven - De Laatste Eer - Open Studio Delft