Terug naar overzicht

Nathalie van der Hak en Edwin van der Spek. Muziek in de wijken.

Cul­tuur­huis Delft en De VAK slaan de han­den ineen om zoveel moge­lijk Delf­te­na­ren in aan­ra­king te laten komen met muziek. Nat­ha­lie van der Hak, ini­ti­a­tief­ne­mer Cul­tuur­huis Delft: “We vin­den het belang­rijk dat ieder­een de moge­lijk­heid heeft om ken­nis te maken met cul­tuur zoals oa. muziek, the­a­ter, dans. Door de han­den met elkaar ineen te slaan ver­ster­ken we elkaar in dit doel.” Edwin van der Spek, direc­teur van De VAK: “Door de samen­wer­king van De Vak en Cul­tuur­huis Delft zor­gen we er samen voor dat cul­tuur niet alleen leuk is voor een keer­tje, maar dat het altijd blijft groei­en en bloeien.”

We geven het stok­je door

De afge­lo­pen jaren heeft Cul­tuur­huis Delft met suc­ces muziek­les­sen voor kin­de­ren weten op te zet­ten in de wijk Bui­ten­hof. Van der Hak: “Voor veel wijk­be­wo­ners zijn de acti­vi­tei­ten van Cul­tuur­huis Delft een eer­ste ken­nis­ma­king met muziek, the­a­ter of ande­re vor­men van cul­tuur. Het is mooi dat we door de samen­wer­king met De VAK deze les­sen bij hen kun­nen onder­bren­gen. Zo weten we zeker dat de cur­sis­ten in goe­de han­den zijn.” Zoals één van de docen­ten ver­telt: “Ik vind het les­ge­ven aan kin­de­ren zo leuk omdat ik samen met hen aan de start sta van hun erva­ring met muziek. Vaak zie ik een hele snel­le groei in het muziek­ma­ken, wat mij altijd weer ver­won­dert omdat het laat zien hoe snel kin­de­ren nieu­we din­gen leren.”

Muziek in de wij­ken: muzieklessen

Sinds maart 2024 zijn de muziek­les­sen voor kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar in han­den van De VAK Delft. Ze vin­den plaats op de don­der­dag­mid­dag in Wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon, aan de Mozart­laan 670. We star­ten met gitaar en pia­no. Aan­mel­den kan via info@vak-delft.nl. Geen geld om mee te doen? Het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur helpt! Zij beta­len het les­geld voor kin­de­ren waar­van de ouders te wei­nig geld heb­ben om dit zelf te beta­len. De VAK kan je onder­steu­nen in de aanvraag.

Ver­ken­nen­de fase

De samen­wer­king met De VAK zal niet beperkt blij­ven tot de muziek­les­sen in de Bui­ten­hof. Van der Hak: “We ver­ken­nen nog meer moge­lijk­he­den om samen te wer­ken. Onder ande­re in de wijk Tanthof en ook rond­om de Open Stu­dio Delft, een muzi­ka­le broed­plaats die we orga­ni­se­ren in de wijk Voor­hof. We kij­ken ernaar uit om samen nog meer Delf­te­na­ren te kun­nen bereiken!”

Foto: Edwin van der Spek en Nat­ha­lie van der Hak bij wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon. Foto­graaf: Lies­beth de Boer.