Terug naar overzicht

Studio 015 - Maaike Kalkhoven

Ken je Stu­dio 015 al? Hier gaan mei­den van 10 t/m 17 jaar cre­a­tief aan de slag! Bij­voor­beeld met foto­gra­fie, kera­miek of graf­fi­ti. Sinds mei 2023 wor­den deze acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd door cul­tuur­coach Maai­ke Kalk­ho­ven. Ze geeft je graag een kijk­je ach­ter de scher­men aan de hand van 4 vragen: 

1. Wel­ke acti­vi­teit orga­ni­seer je bij Cultuurhuis?

“Ik orga­ni­seer Stu­dio 015 voor mei­den van 10 tot 17 jaar. Elke bij­een­komst komt er een jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naar langs om cre­a­tie­ve work­shops te geven. Bij­voor­beeld graf­fi­ti, kera­miek, dans, muziek of poë­zie. Het kan alle­maal! Naast de work­shops orga­ni­se­ren we van­uit Stu­dio 015 ook Mei­den Events op elke eer­ste maan­dag van de vakan­ties. Dan kun je meer­de­re gave work­shops vol­gen over beauty/fashion, cul­tuur en sport. Om op de hoog­te te blij­ven van de acti­vi­tei­ten en het pro­gram­ma kun je Stu­dio 015 op Inst­agram volgen.”

2. Wat vind je zo leuk aan de acti­vi­tei­ten bij Stu­dio 015?

Ik vind het het aller­leuk­ste om jon­ge cre­a­tie­ve­lin­gen te enthou­si­as­me­ren en inspi­re­ren. Om ze alle moge­lijk­he­den te laten zien en hen mee te nemen in nieu­we cre­a­tie­ve situaties.”

3. Ver­tel eens iets over jezelf.

“Ik ben beel­dend kun­ste­naar en werk bin­nen de soci­a­le kunst. Naast cul­tuur­coach bij Cul­tuur­huis Delft werk ik samen met acht ande­re jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naars bin­nen het col­lec­tief De Stu in Rot­ter­dam: een ont­moe­tings­punt voor jon­ge makers, een podi­um voor kunst uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes en een stu­dio waar­bin­nen ik mij als kun­ste­naar ver­der kan ont­wik­ke­len. Lees meer over Maai­ke.”

4. Is er nog plek om mee te doen? 

“Alle Delft­se mei­den van 10 t/m 17 jaar zijn altijd wel­kom om mee te doen! Neem ook zeker je vrien­din­nen mee! Aan­mel­den is niet nodig, maar kan als je dat fijn vindt door een DM te stu­ren of te mai­len naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook terecht met vra­gen. Houd ook het Inst­agram account van Stu­dio 015 in de gaten voor meer info.”

Foto: Maai­ke Kalkhoven